Astrid Essed: OM haalt website Joke Kaviaar uit de lucht/Vluchtelingenbeulen Ned Staat gaan vrijuit

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”
ARTIKEL 3, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS // http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.asp… 

”Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. ”
ARTIKEL 25, 1, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS // http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.asp… 

”“Ze laten ons jaren wachten. Dan zetten ze ons op straat. Zeg dan gewoon: wij hebben geen asielbeleid, wij verlenen geen asiel. Dan weten we dat we het niet hoeven proberen.”
Betoog Somalische vrouw tijdens protestdemonstratie in Utrecht uit solidariteit met de in Ter Apel opgesloten Somalische vluchtelingen
BRON: JOKE KAVIAAR – ”OMDAT HET ANDERS ZO STIL BLIJFT” // https://www.indymedia.nl/node/1204 

”Waar blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?”
BRON: JOKE KAVIAAR – ”WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?” // http://www.jokekaviaar.nl/opstand.html 

Geachte Redactie en lezers

Op 7 december, ironisch genoeg drie dagen voor de Internationale Dag van de Mensenrechten, heeft het OM besloten de website van Joke Kaviaar, schrijfster, dichteres en voorvechtster van de rechten van vluchtelingen, uit de lucht te halen, omdat een aantal teksten ”opruiend” zouden zijn 1

De achtergrond van dit alles begon op 13 september anno Domini, toen Joke Kaviaar door de Nationale Recherche werd aangehouden wegens opruiing.

De vier gewraakte teksten zijn:
1. RARA, wiens rechtsorde is het?
2. Leers, het vuur en de dood
3. Neederland wordt schoongeveegd
4. Waar blijft de Hollandse Opstand?

Waar het OM vooralover viel waren twee zinsneden, een uit ”Waar blijft de Hollandse Opstand” en een ander uit ”Rara, wiens rechtsorde is het?

Hollandse Opstand:
”De 47-jarige activiste die JokeKaviaar.nl beheert, roept via haar website op tot bestorming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). ,,Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?”

Rara, wiens rechtsorde is het?
”,,Tijd voor een nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van RaRa over te nemen!’‘ 2

Na drie dagen in beperkingen te hebben gezeten volledige afzondering van de buitenwereld werd Joke geheel onverwacht vrijgelaten, waarna een juridisch steekspel ontstond De Officier van Justitie sprak van een ”nieuwe pleegperiode”, omdat de gewraakte teksten niet van de website gehaald waren 3 en heeft nu dus besloten, de website uit de lucht te halen

Lang plezier heeft het OM overigens niet van deze actie gehad, want de website van Joke Kaviaar staat alweer online

Zie ook http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stads… 

Ook is er een Steungroep opgericht 4, die nav de offline actie van het OM een Persbericht heeft uitgebracht 4

HET OFFLINE HALEN VAN WEBSITE VAN JOKE KAVIAAR
KLAP IN HET GEZICHT VAN MENSENRECHTEN

Ik zei het al:

Buitengewoon ironisch, dat deze website drie dagen voor de Dag van de Mensenrechten uit de lucht wordt gehaald

Maar wel tekenend voor de hypocrisie van de Nederlandse Overheid en de
onmenselijkheid van het zogenaamde ”vreemdelingen” beleid Hypocrisie, omdat Nederland graag naar het buitenland toe goede sier maakt

Een van de grofste voorbeelden van hypocrisie is wel de onthulling van een mensenrechtenmonument in Zaandam en de opening van een expositie ten bate van Amnesty International door de burgemeester van Zaanstad ONDANKS DE AANWEZIGHEID VAN DE ZAANSE BAJESBOTEN, WAAR ”ILLEGALEN” ZIJN GEDETINEERD ZONDER DAT ER SPRAKE IS VAN EEN STRAFBAAR FEIT! 5

En dan nog heeft deze burgemeester het bestaan, te jammeren over een taart, die zij bij de opening van de Amnesty expositie naar zich toegegooid kreeg in het kader van een ludieke actie 6 Ja, daarvoor moet je gotspe hebben

JOKE KAVIAAR, VOORVECHTSTER VAN DE RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN
DE NED STAAT HOORT IN DE BEKLAAGDENBANK

De grote verdienste van Joke Kaviaar is, dat zij het onrecht, dat de Nederlandse Staat dag in dag uit aan vluchtelingen aandoet, ontmaskert en aan de kaak stelt. En daarbij laat zij luid van zich horen. Om de oorverdovende en dodelijke stilte, waarin de mensenrechtenschendingen
plaatsvinden, aan de kaak te doorbreken 7

NEDERLANDSE ”VREEMDELINGEN” BELEID/HALL OF SHAME

1 Vreemdelingendetentie

Vluchtelingen en asielzoekers worden in Nederland als tweederangsburgers behandeld en hun rechten worden ernstig geschonden. Geen enkele Nederlandse burger kan worden gedetineerd zonder dat er sprake is
van een strafbaar feit of verdenking daarvan. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde ”illegalen” worden andere maatstaven aangelegd. Zij worden namelijk in ”vreemdelingenbewaring” geplaatst, in afwachting van hun uitzetting. Het grootste onrecht is, dat er geen sprake is van strafbare feiten. Bovendien zijn de detentieomstandigheden veel slechter dan in een ”gewone” Nederlandse gevangenis 8
En het is bovendien een vorm van administratieve detentie, omdat de detentieduur van te voren niet vaststaat. Als criterium wordt gehanteerd, of iemand uitzetbaar is of niet. Wanneer dat niet het geval is, wordt men vrijgelaten, maar zonder enig recht op huisvesting en eerste levensbehoeften. In de praktijk betekent dat te zien overleven op straat. Een groot schandaal voor een land, dat beweert ten onrechte! een rechtsstaat te zijn. Want een rechtsstaat is er voor iedereen en niet slechts voor mensen met de juiste papieren!

2 ”Economische” vluchtelingen en ”echte” vluchtelingen

Vluchteling is vluchteling, zou je zeggen. Maar de Nederlandse en andere Europese Staten maken een onderscheid tussen vluchtelingen, die worden vervolgd en mensen, die naar het welvarende Westen zijn gevlucht, op zoek naar een beter bestaan. Die laatste groep wordt als ”profiteurs” door media en politiek gecriminaliseerd. Terwijl iedereen het recht heeft op een goede levensstandaard. Zo staat het in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, peiler van de Dag van de Mensenrechten, die vandaag wordt gevierd Of zal ik zeggen: herdacht

Bovendien zijn economische vluchtelingen de dupe van armoede, die o.a. veroorzaakt is door de Westerse uitbuitingspolitiek van de Derde Wereld en ondersteuning van plaatselijke dictaturen of autoritaire regimes

Maar wanneer die vluchtelingen, door nood gedreven, naar het welvarendere Westen komen zijn zij niet welkom

3 Uitzettingen naar oorlogsgebieden

Systematisch komt het voor, dat vluchtelingen worden uitgezet naar oorlogsgebieden, waar zij groot gevaar lopen. Dit vaak ondanks rapporten van Amnesty en Human Rights Watch en soms de eigen Ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Toen SP Kamerlid de Wit op vraag van ondergetekende en anderen vragen stelde aan de toenmalige minister Verdonk over het gevaar, dat een uit te zetten Afghaanse asielzoeker liep vanwege de onveilige situatie in Afghanistran ZOALS IN HET AMBTSBERICHT VAN HET MINISTERIE WAS VERMELD, had zij het lef te verwijzen naar zinsnedes, waarin werd gewezen op een lichte ”verbetering” van de situatie

De man in kwestie is uitgezet en zijn contactpersonen hebben na enkele maanden niets meer van hem vernomen…………………..

4 Uitzettingen van door vervolging bedreigde vluchtelingen

Hoewel vluchtelingen, die worden vervolgd, officieel recht op asiel hebben, wordt deze hen lang niet altijd toegekend, met de meest dramatische gevolgen van dien. Een verschrikkelijk voorbeeld is de gedwongen uitzetting van de Afghaanse vluchteling Nezam Azimi in 2006. Hiervoor was de toenmalige minister Verdonk verantwoordelijk. Hij werd in september 2010 door de Taliban vermoord……….9

JOKE KAVIAAR, DIE DE DOOD VAN DEZE MAN AANKLAAGT, WORDT WEGENS OPRUIING VERVOLGD, MINISTER VERDONK, DIE VOOR ZIJN DOOD, GAAT VRIJUIT DIT IS DE WERELD OP ZIJN KOP!

Deze zelfde minister Verdonk ook verantwoordelijk voor de 11 illegalen, die
bij de Schipholbrand in 2005 zijn omgekomen, aangezien zij vastzaten in brandgevaarlijke cellen

DOOD DOOR BELEID. ZELFMOORDEN VLUCHTELINGEN/VERWAARLOZING MEDISCHE KLACHTEN
NIET OPGEHELDERDE DOOD IN POLITIECELLEN, ETC

De website ”Vrijheid van Beweging” heeft een lange namenlijst van vluchtelingen, die ten gevolge van het beleid zijn omgekomen 10
Een triest zwartboek, waarvoor de media en de politiek maar liever de ogen sluiten. Tenzij het een ‘zielig” verhaal oplevert als van Mauro.
Maar dan wordt het vooral benoemd als een uitwas van het beleid. Dat dat hele beleid structureel niet deugt, dat wordt maar liever niet onder ogen gezien 11

En dan heb ik verder nog niet gerept over BEDRIJVEN ALS HET BOUWCONSORTIUM BAM, DAT MILJOENEN VERDIENT AAN HET BOUWEN VAN VREEMDELINGENDETENTIECENTRA EN DAARMEE
OOK BLOED AAN ZIJN HANDEN HEEFT! 12

GESOL MET MENSEN: HET DRAMA VAN DE SOMALISCHE VLUCHTELINGEN

Nog een voorbeeld van het perverse karakter van het ”vreemdelingen” beleid. In de nacht van 29 op 30 november werden 19 Somalische vluchtelingen, die in tentjes voor het asielzoekerscentrum ter Apel protesteerden waar zij zonder enig recht op voorzieming waren uitgezet, zonder enig zicht op terugkeer naar het door burgeroorlog verscheurde Somalie met zoete praatjes door medewerkers van de IND en Dienst Terugkeer en Vertrek het gebouw weer ingelokt onder voorwendsel, dat ze ”veilig” zouden zijn en er naar een oplossing zou worden gezocht. Aldaar aangekomen werden zij gearresteerd 13

Ze zijn nu overgebracht naar Uitzetcentrum Zestienhoven Rotterdam, waar op 11 december een solidariteitsdemonstratie voor hen is 14.

OP DEZE MANIER WORDEN IN NEDERLAND VLUCHTELINGEN BEHANDELD.

AANKLACHT TEGEN JOKE KAVIAAR/OFFLINE HALEN VAN WEBSITE DE WERELD OP ZIJN KOP

Het is de wereld op zijn kop, dat er een aanklacht van ”opruiing” tegen Joke loopt! In haar persbericht over de aanhouding van Joke Kaviaar heeft het OM het lef te refereren aan een door het asielbeleid tot zelfmoord gedreven Iraanse asielzoeker 15, naar aanleiding waarvan Joke Kaviaar het door het OM gewraakte stuk ”Waar blijft de Hollandse Opstand” schreef. De zinsnede waar het OM zo over valt luidt:

”Waar blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?”
Enkele prikkelende woorden, waarmee Joke Kaviaar een onmenselijk beleid aan de kaak stelt en ontmaskert. Op haar woorden wordt zout gelegd, het beleid in bescherming genomen en de veroorzakers van de onnmoemelijke ellende, vluchtelingen aangedaan, NIET vervolgd OM, ga je schamen

Er wordt gesproken over ”opruiiing” door Joke Kaviaar. Wanneer het daar werkelijk om gaat, waarom niet de haatzaaiende website van de extreem rechtse PVV offline gehaald? 16

Dat is ook tijdens de vervolging van PVV leider Wilders nooit gebeurd! Waarom dan wel de website van een activiste, die principieel stelling neemt tegen racisme, uitsluiting en illegalenjacht?

Maar sowieso is het meten met twee maten In vonnis in de rechtszaak Wilders werd opgemerkt, dat sommige door Wilders gedane uitspraken ”opruiend” waren en andere ”op de rand van het toelaatbare”. Toch werd er over de hele linie vrijspraak toegewezen, omdat de uitspraken moesten
kunnen ”in de context van het ”publieke debat” over integratie 17

Nu, het ”publieke debat” rond migratie en asieldebat is zeer actueel , waaraan Joke Kaviaar op onderbouwde wijze een zeer waardevolle bijdrage levert. Het hele offline halen van haar website is dus onacceptabel en een schending van de zogeroemde ”vrijheid van meningsuiting” die steeds meer geldt voor populistisch rechts, maar niet voor principieel links.

Gelukkig is vanuit gerennommeerde hoek stevig tegen geprotesteerd tegen het offline halen van haar websites 18. Strapatzen, die het OM niets hebben opgeleverd, omdat hij vrijwel direct is herplaatst

EPILOOG

Voor haar principiele activisme, dat van geen wijken weet, verdient Joke Kaviaar waardering en respect. Geen vervolging. Vervolgd dienen te worden de vluchtelingenbeulen van de Nederlandse Staat, die zich sinds jaar en dag schuldig maken aan het criminaliseren, opjagen, onrechtmatig detineren, de dood injagen en vernederen van diegenen, die vluchten voor honger, vervolging, armoede en oorlog. Het is hun RECHT, geen GUNST

Ik eindig met een zin uit een van de cdoor het OM gewraakte stukken van Joke Kaviaar
”Woensdag 6 april 2011: Kambiz Roustayi steekt zichzelf in brand op de Dam in Amsterdam. Geshockeerde reacties alom. Niemand wil graag getuige zijn van zoiets. Het helpt mensen maar weer herinneren aan zaken waarvan ze liever niet willen weten. Tijd om de doofpot opnieuw kapot te slaan en een heel ander vuur te ontsteken. ”
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#leers… 

EN ZO IS HET

De vluchtelingen, die ontdaan zijn van hun rechten, mogen niet vergeten worden. Solidariteit blijft geboden.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1 OM, NATIONALE RECHERCHE HOUDT ACTIVISTE AAN VOOR OPRUIING, 16 SEPTEMBER 2011, http@157102/nationale-recherche/

INDYMEDIA.NL, ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD, https://www.indymedia.nl/nl/2011/09/78353.shtml 

DOORBRAAK, OPROEP TOT SOLIDARITEIT MET JOKE KAVIAAR EN MET VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN, 21 SEPTEMBER 2011, http://www.doorbraak.eu/?p=7177 

PETER STORM, JOKE KAVIAAR VERVOLGD WEGENS VRIJE MENINGSUITING, WIE ZWIJGT, STEMT TOE, 17 SEPTEMBER 2011, http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/09… 

EKUDOS, ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK, ASTRID ESSED, http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_… 

2 OM, NATIONALE RECHERCHE HOUDT ACTIVISTE AAN VOOR OPRUIING, 16 SEPTEMBER 2011, http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/ @157102/nationale-recherche/

3 OM WIL JOKE KAVIAAR OPNIEUW ARRESTEREN, 23 SEPTEMBER 2011, http://www.jokekaviaar.nl/opruiing.html#arrestatie 

OFFICIER VAN JUSTITIE SCHRAM SPEELT MACHTSSPEL
19 OCTOBER 2011, http://www.jokekaviaar.nl/opruiing.html#machtsspel 

4 PERSBERICHT STEUNGROEP, STAAT PROBEERT WEDEROM ACTIVISTE JOKE KAVIAAR DE MOND TE SNOEREN, https://www.indymedia.nl/node/1195 

WEBSITE STEUNGROEP, http://13-september.nl/ 

5 EKUDOS, ASTRID ESSED, BURGEMEESTER DOET AANGIFTE VAN TAARTINCIDENT/MENSENRECHTENSCHENDINGEN ZAANSTAD, http://www.ekudos.nl/artikel/320762/burgemeeste… 

6 EKUDOS, ASTRID ESSED, BURGEMEESTER DOET AANGIFTE VAN TAARTINCIDENT/MENSENRECHTENSCHENDINGEN ZAANSTAD, http://www.ekudos.nl/artikel/320762/burgemeeste… 

7 JOKE KAVIAAR, ”OMDAT HET ANDERS ZO STIL BLIJFT”, https://www.indymedia.nl/node/1204 

8, EKUDOS, ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK, ASTRID ESSED, http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_… 

9 DE VOLKSKRANT, AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD, 23 FEBRUARI 2011, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/arti… 

10 VRIJHEID VAN BEWEGING, DOOD DOOR BELEID, http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_bel… 

11 VLUCHTELING?GEEN DAK BOVEN JE HOOFD/JE KUNT HET KRIJGEN, JOKE KAVIAAR, 2 DECEMBER 2011, http://www.jokekaviaar.nl/terreur_en_verrek.html 

12 BAM BESMET BEDRIJF, http://www.bambesmetbedrijf.nl/ 

13 DOORBRAAK, VLUCHTELINGEN TER APEL NAAR BINNEN GELOKT EN OPGESLOTEN, 30 NOVEMBER 2011, http://www.doorbraak.eu/?p=8164 

DOORBRAAK, ACTIEVOERENDE VLUCHTELINGEN IN TER APEL VRAGEN OM SOLIDARITEIT, 29 NOVEMBER 2011, http://www.doorbraak.eu/?p=8149 

14 VLUCHTELING?GEEN DAK BOVEN JE HOOFD/JE KUNT HET, KRIJGEN, JOKE KAVIAAR, 2 DECEMBER 2011, http://www.jokekaviaar.nl/terreur_en_verrek.html 

15 OM, NATIONALE RECHERCHE HOUDT ACTIVISTE AAN VOOR OPRUIING, 16 SEPTEMBER 2011, http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/ @157102/nationale-recherche/

EKUDOS, ASTRID ESSED, ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER, NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD, http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbran… 

16 NOS, ANNE FRANK STICHTING, WILDERS EXTREEM-RECHTS, 10 DECEMBER 2008, http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichtin… 

17 EKUDOS, ASTRID ESSED, VRIJSPRAAK WILDERS/RECHTBANK GEEFT VRIJBRIEF VOOR DISCRIIMINATIE, http://www.ekudos.nl/artikel/309085/vrijspraak_… 

18 PERSBERICHT STEUNGROEP, STAAT PROBEERT WEDEROM ACTIVISTE JOKE KAVIAAR DE MOND TE SNOEREN, https://www.indymedia.nl/node/1195 

DOORBRAAK, ACTIVISTE KAVIAAR LAAT ZICH NIET INTIMIDEREN DOOR VERWIJDERING VAN HAAR WEBSITE, 8 DECEMBER 2011, http://www.doorbraak.eu/?p=8240 

PETER STORM, OM VERSUS JOKE KAVIAAR/CRIMINELE ORGANISATIE VERSUS VRIJHEIDSSTRIJDSTER-PLUS TEKST JOKE KAVIAAR, 8 DECEMBER 2011, http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/12…

(bron: http://www.ekudos.nl/artikel/328415/om_haalt_website_joke_kaviaar_uit_de_luchtvluchtelingenbeulen_ned_staat_gaan_vrijuit)