Persbericht 7/12/11 – Steungroep 13 September

PERSBERICHT STEUNGROEP 13 SEPTEMBER

Utrecht, 7 december 2011

STAAT PROBEERT WEDEROM ACTIVISTE JOKE KAVIAAR DE MOND TE SNOEREN

Website en teksten blijven beschikbaar op internet

In een nieuwe poging radicale kritiek op het xenofobe migratiebeleid onmogelijk te maken heeft het Openbaar Ministerie vandaag de website www.jokekaviaar.nl van activiste en schrijfster Joke Kaviaar uit de lucht laten halen. De Steungroep 13 September veroordeelt deze schandalige handelswijze van het OM, spreekt steun uit voor Joke Kaviaar en roept op in actie te blijven komen tegen het migratiebeleid.

Op 13 september werd Joke Kaviaar aangehouden en drie dagen vastgehouden omdat het OM van mening was dat een aantal van haar teksten op internet opruiend zouden zijn. Ook toen werden, net als nu, een aantal citaten uit de betreffende teksten uit hun context gerukt en werden hier volstrekt eigen conclusies aan verbonden. Waar het uiteindelijk echter om draait is dat men geen radicale kritiek op het migratiebeleid wenst
te horen. Artikel 131 wordt maar weer van stal getrokken om te trachten kritiek mondood te maken.
De nu volgende, voorspelbare, actie van het OM zal weinig effect sorteren. In de nasleep van de eerdere aanhouding van Joke Kaviaar, zijn diverse mirrors (letterlijke kopieën van de site) gelanceerd. Daarnaast zijn de door het OM gewraakte teksten inmiddels op vele plekken overgenomen.

Onder leiding van Minister van Detentie en Deportatie Gerd Leers zet Neederland zich in hoog tempo op de kaart als het Europese land met het meest verregaande beleid om vluchtelingen buiten de deur te houden, waarbij de xenofobie van ‘eigen volk eerst’ en ‘van vreemde smetten vrij’ tot norm verheven is. Radicale critici van dit beleid worden
steevast gecriminaliseerd en gepoogd monddood te maken. Vandaag blijkt maar weer dat de rechterlijke macht als serviele marionet van de regering functioneert, een houding die al bekend is van de vele schandalige uitspraken in zaken van vreemdelingenrecht.

Grote delen van de wereldbevolking worden al eeuwen in de steeds verstikkendere houdgreep van het westerse kapitalisme gehouden. Een einde maken aan de onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting in de wereld is onmogelijk zonder het kapitalisme en de machtspositie van de westerse elites ten grave te dragen. Meer dan ooit is het daarom noodzakelijk het migratiebeleid en de uitvoeringspraktijken fel te bekritiseren en in actie te komen om deze te saboteren en tegen te werken.

De Steungroep 13 September is opgericht naar aanleiding van de aanhouding van Joke Kaviaar op 13 september jl. en richt zich op het opkomen voor activisten die repressie van de staat ondervinden en op het blijven oproepen tot actie tegen het migratiebeleid.


Voor meer informatie: Steungroep13September (aapje) rise up (dot) net
Zie ook de website: www.13-september.nl

 

(update December 8: The website jokekaviaar.nl is back online thanks to Anonymous. More info can be found here [nl] )

SUPPORT GROUP 13 SEPTEMBER – PRESS RELEASE

Utrecht, December 7, 2012

State is again trying to silence activist Joke Kaviaar

Website and texts remain available on the Internet

In a new attempt to make radical criticism of the xenophobic migration policy impossible, the Public Ministry took down the website www.jokekaviaar.nl of activist and writer Joke Kaviaar. The Support Group 13 September condemns this outrageous conduct by the public prosecutor, expresses support for Joke Kaviaar and calls out for continuous actions against the migration policy.

On September,13th, Joke Kaviaar was arrested and detained for three days, because the prosectuin felt that some of her texts on the Internet would be seditious. Then, as now, some quotes from these texts are ripped out of context. Ultimately, however, what it is all about is that no radical critique of migration can be allowed to pass unpunished. Article 131 is again pulled from the dustbin try to silence criticism.
The now followed, predictable, action by the prosecution will have little effect. In the aftermath of the earlier arrest of Joke Kaviaar, several mirrors (exact copies of the site) were launched. In addition, the so-called ‘offending’ texts are already taken over by many websites.

Led by Minister of Detention and Deportation, Gerd Leers, the Netherlands is rapidly gaining renown as the European country with the most far-reaching policy to keep refugees outside the door, where xenophobia of “own people first” and “foreign stains free’ has become the norm. Radical critics of this policy are consistently criminalized and attempted to be silenced. Today is another example of the judiciary as the servile puppet of the government, an attitude which is already common knowledge by the many outrageous statements in matters of immigration law.

Large parts of the world have been held in a suffocating stranglehold of the Western capitalism. Making an end to oppression, exploitation and exclusion in this world is impossible without burying capitalism and the dominance of Western elites. More than ever it is therefore necessary to fiercely criticize the migration policy and all such racist practices and take direct action in order to sabotage it and to counter it.

Support Group 13 September was established following the arrest of Joke Kaviaar on September 13 this year and focuses on defending activists who face repression from the state and to continue to call for action against the migration.

For more information: Steungroep13September (monkey) rise up (dot) net
See also the website: www.13-september.nl