Zo makkelijk is censuur dus!

6 januari 2012: Juridische achtergrond take-down http://www.jokekaviaar.nl

Op 7 december werd de website http://www.jokekaviaar.nlop last van het landelijk parket van het OM van het internet gehaald. Op 8 december was de website alweer op het internet terug te vinden en dat is nog steeds zo.

Het heeft tot nu, vier weken later, geduurd voor we wisten op grond van welke wetsartikelen de take-down heeft plaatsgevonden. Het OM heeft namelijk op geen enkele manier hierover iets bekend gemaakt. Aanvankelijk dacht de advocaat van Joke, Willem Jebbink, dat als grondslag hiervoor artikel 125o van het wetboek van strafvordering was gebruikt. Hiertegen bestaat de mogelijkheid van een bezwaarschrift, zoals bij inbeslagname.

Artikel 125o, lid 1, wetboek van strafvordering:
Indien bij een doorzoeking in een geautomatiseerd werk gegevens worden aangetroffen met betrekking tot welke of met behulp waarvan het strafbare feit is gepleegd, kan de officier van justitie dan wel, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, de rechter-commissaris bepalen dat die gegevens ontoegankelijk worden gemaakt voor zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van het strafbare feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.

Tegelijk met het bezwaarschrift vroeg Jebbink om opheldering. Vandaag blijkt dat de censuur van justitie op een ander artikel is gebaseerd, namelijk artikel 54a van het wetboek van strafrecht. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Art. 54a, wetboek van strafrecht:
Een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande in de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de officier van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van
justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de gegevens ontoegankelijk te maken.

De provider heeft dus een bevel gehad, en hieraan voldaan. Zo makkelijk is censuur dus.
Het gebruik van dit artikel past binnen de gedragscode notice-and-take-down (NTD) voor providers.

Zie: http://www.iusmentis.com/aansprakelijkheid/providers-strafrecht/

Juridisch is er niets te doen aan deze censuur. Het onderzoek in de opruiingszaak tegen Joke Kaviaar loopt kennelijk nog altijd, er worden nog steeds een computer en vier USB sticks in beslag genomen gehouden, en een dagvaarding is nog niet in zicht.

De publiciteit die het OM zocht voor de arrestatie van Joke Kaviaar op 13 september, en daarna voor de take-down van de website op 7 december, heeft vooral geleid tot meer mirrors, vele tekstovernames, en pieken in bezoekersaantallen. Het OM wil het verzet tegen het migratiebeleid van uitbuiting, vervolging, mensenjacht, opsluiting en deportaties de kop indrukken maar bereikt juist dat meer mensen erover lezen en in actie komen. De vraag is nu: zal het OM, nu censuur heeft gefaald doordat de website terug online is gezet, op de ingeslagen weg doorgaan en daadwerkelijk Joke opnieuw arresteren, hetgeen waarmee van begin af aan is gedreigd omdat de teksten nog (nu: opnieuw) op haar website staan? Daarmee kan het OM één persoon uit ons midden nemen, wier stem daardoor alleen maar luider zal klinken. Zal het OM opnieuw de site ‘ontoegankelijk’ willen maken, in de wetenschap dat het juist verdere verspreiding in de hand werkt? Niets is ondenkbaar uit de koker van het landelijk parket, dat graag proefballonnetjes oplaat.

Steungroep 13 september houdt je op de hoogte van dit alles, maar ook van initiatieven die sterker zijn dan repressie! Om te beginnen:

Op vrijdag 20 januari is er vanaf 18 uur de manifestatie BEAT THE BORDERS in Overtoom 301 te Amsterdam. Zet het vast in je agenda! Met grenzeloos eten, optredens en performances van dichters, schrijvers, kunstenaars, musici, en rappers. Ook komen aanvoerders van de twee kampeeracties van Somalische dakloze vluchtelingen naar de manifestatie. M2M Radio verzorgt een live ronde tafel gesprek, een openbare samenzwering over de vraag hoe we de akties van de geklinkerde medemensen kunnen helpen, uitbreiden en versterken.
De manifestatie wordt dé ontmoetingsplaats waar je migranten, activisten en meer geïnteresseerden kunt treffen om het jaar 2012 goed te beginnen met elkaar te inspireren, motiveren en te mobiliseren.

Voor vrijheid van beweging! Tegen de kapitalistische uitbuiting! BEAT THE BORDERS!