De ‘zaak’ Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?

Omdat het alweer een tijdje geleden is dat steungroep 13 september wat van zich heeft laten horen, hebben we Joke gevraagd een update te schrijven. Wat volgt is een relaas van Joke over haar beklag over de voortdurende inbeslagname van haar spullen en de voortdurende onduidelijkheid van de zijde van het OM over de stand van het onderzoek.

 

GULKANA’ staat er met grote letters op de schamele dossierstukken die het OM heeft willen prijsgeven uit de zaak die het voert tegen mij wegens ‘opruiing’. Het dossier was door advocaat Jebbink opgevraagd ten behoeve van de behandeling van het beklag tegen de nog altijd voortdurende inbeslagname van mijn computer en vier USB sticks.

Het beklag tegen de inbeslagnames is de afgelopen maanden twee keer uitgesteld. De eerste keer omdat het OM totaal niet had gereageerd op het verzoek om het dossier. De tweede keer omdat de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank te weinig tijd voor de behandeling ervan had ingeruimd.

Intussen was een eerste stapeltje dossierstukken binnengekomen, dat overigens onvolledig is. Dit bevatte onderzoek dat het OM gedaan heeft van november 2010 tot augustus 2011, dus het voorbereidende onderzoek dat uiteindelijk leidde tot mijn arrestatie en de huiszoeking op 13 september. Daaruit blijkt dat ze erg hun best hebben gedaan om bewijs te vinden voor het uploaden van bestanden door mij naar de website. Zonder resultaat.

Ander onderzoek betrof het zoeken naar het antwoord op de vraag: wie is Joke Kaviaar? Ik heb daarvan nooit een geheim gemaakt, maar ze hebben gedaan alsof ze een mysterie moesten oplossen en kwamen uit bij… mij, en ontdekten aldus iets wat heel veel mensen al lang wisten. Tot slot zitten er nog zes pagina’s mutaties uit het HKS van de Dienst IPOL bij. Daar staan dan dingen in over arrestaties, maar bijvoorbeeld ook dingen zoals dit:

01-11-2009: Controle ‘activistenbus’ bij grenspost Hazeldonk.

Volgens de opsteller van het 13 bladzijden tellende ‘proces verbaal van verdenking’ dat dit deel van het dossier inleidt, leest hij in die zes bladzijden ‘de betrokkenheid van verdachte als extremist tegen het asielbeleid’, en concludeert: “Haar kennelijke afkeer van het Nederlandse asiel- of vreemdelingenbeleid doet vermoeden dat de opruiingen zoals beschreven, als welgemeende oproep op het internet zijn geplaatst”. Met andere woorden: mijn mening geeft de doorslag als bewijslast.

Als laatste valt op dat, hoewel het OM in haar persberichten steeds vier teksten aanhaalde, er een vijfde tekst in dit deel van het dossier zit: Hard Leers. Op zich verbaast me dat niet, want tijdens het verhoor werd het al gezegd: “We hebben meer.” Tot slot blijkt dat de website in december 2010 is ‘veilig gesteld’ door gebruikmaking van het programma HTTrack.

Een week geleden kwamen nog een paar stukken binnen. Dit waren de processen verbaal van verhoor en wat stukken die gaan over de huiszoeking en inbeslagname. Opnieuw ontbreken er stukken, maar – aldus het ‘beslagdossier’ – “Uit onderzoek naar de informatie welke is aangetroffen op de computer, kan worden opgemaakt dat de website www.jokekaviaar.nl wordt beheerd vanaf deze computer”. Well done en gefeliciteerd, wat een knap staaltje speurwerk! Onderzoek klaar. Dagvaarden maar!

Of toch niet? Het OM laat weten: “Op korte termijn zal het einddossier gereed zijn en aan u verstrekt kunnen worden”, maar …

Op dinsdag 1 mei was de behandeling van het beklag tegen de inbeslagnames. Het OM wil in de rechtszaak de computer verbeurd laten verklaren en daarom het beslag op de computer handhaven, want ‘daar is het mee gedaan’. De computer is dus net zoiets als inbraakgereedschap of een moordwapen wat de OvJ betreft.

Dan de USB sticks. Nog altijd wil het OM de encryptie kraken, en nee, een sleutel of wachtwoord kunnen ze wel op hun buik schrijven, en dus moeten die in beslag blijven en de vraag is nu: waarvoor willen ze die encryptie nog kraken? Vinden ze soms dat ze geen bewijs genoeg hebben, ook al zeggen ze zelf dat het einddossier op korte termijn gereed zal zijn? Van zowel de computer als de USB sticks zijn overigens zgn. ‘images’ gemaakt. De OvJ stelde ter zitting dat het niet mogelijk was het onderzoek op de images te doen, en daarvoor de originelen nodig te hebben en dus.. moeten die wat het OM betreft in beslag blijven tot de encryptie gekraakt is…

Waar is de Nationale Recherche, waar is OvJ Schram van het landelijk parket eigenlijk mee bezig? Wat voor onderzoek wordt er eigenlijk nog meer gedaan? Wat is eigenlijk dat onderzoek GULKANA? Gaat het werkelijk alleen maar over een stapeltje als opruiend aangemerkte teksten? Ik geloof er niks van en dit begint op een never ending to be continued story te lijken. Een onderzoek zonder einde, of telkens weer een ander onderzoek onder de vlag van het onderzoek waarmee het allemaal begonnen is.

Al met al een schimmige operatie van de Unit Contra Terrorisme en Activisme van de DNR, en tegelijk is deze hele politieke vervolging en de mislukte take-down van de website eigenlijk maar een gênante vertoning voor het landelijke parket, want, zo schrijft de AIVD in het jaarverslag van 2011:

“(…) Haar geschriften hebben geleid tot haar arrestatie vanwege opruiing. Daarna verschenen echter op internet mirrors, waardoor haar boodschap juist verder werd verspreid.”

Het moge duidelijk zijn: voorlopig suddert deze hele toestand nog even door. Het wachten is op het volledige dossier, en de uitspraak over de inbeslagnames. Die laatste is pas op 5 juni. Onduidelijkheid alom op dit moment: over het aantal teksten, en welke, dat het OM mogelijk nog in het verdere onderzoek heeft betrokken, en over de vraag wat er verder gaat gebeuren. Sinds de OvJ in september een tweede arrestatie aankondigde voor een tweede pleegperiode en daarna in oktober liet weten ‘te zijner tijd de beslissing toe te lichten’ is van deze beslissing niets meer vernomen.

Maar wat er ook gebeurt: ik laat me niet vertellen welke mening ik mag hebben en verkondigen, en dat het uiten van mijn mening strafbaar zou moeten zijn omdat ze de staat niet bevalt, omdat de staat de terechte en noodzakelijke oproep tot verzet met het wetboek in de hand ‘opruiing’ noemt, en omdat “het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf”(art. 131Lid2 van dat wetboek van strafrecht) zou inhouden.

Terrorisme? Terrorisme wordt vooral bedreven door staten, en bedrijven die er geld aan verdienen! Zij jagen dagelijks mensen over de kling en bedreigen levens en natuur in hun bestaan en dat alles in naam der wet. En tegen die terreur is en blijft verzet geboden!

Joke Kaviaar, 5 mei 2012

Verklaring van een paar begrippen:

HKS: Herkenningsdienstsysteem

Dienst IPOL: samenvoeging van de voormalige diensten Nationale Recherche Informatie en Internationale Politiesamenwerking van het Korps landelijke politiediensten.

HTTrack: programma om websites in zijn geheel mee te kopiëren (mirroren).