Officiële uitspraak rechter: Veroordeling Joke Kaviaar voor opruiing

(Official verdict translated into English)

Haarlem, 22-1-2013

De rechtbank Noord-Holland heeft op 22 januari 2013 een 49-jarige vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden voor het meermalen plegen van opruiing tot het plegen van strafbare feiten, door middel van geschriften of afbeeldingen.

Hoewel een proces-verbaal* pas ruim drie maanden na het verschijnen van twee door verdachte geschreven teksten zijn opgemaakt, vindt de rechtbank niet dat verdachte in haar belangen is geschaad. Er is immers sprake van een gering tijdsverloop en het proces-verbaal is voldoende betrouwbaar.

Vrijheid van meningsuiting

Verder heeft de rechtbank het beroep van verdachte op de vrijheid van meningsuiting, zoals beschermd in artikel 10 van het EVRM, verworpen. Dit recht mag ingeperkt worden, als dat bij wet is voorzien en als dat noodzakelijk is in een democratische samenleving, in het belang van, onder meer, het voorkomen van strafbare feiten.
Aan deze voorwaarden is, zo beslist de rechtbank, voldaan. Opruien tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag is in artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Doel van die inperking is ook het voorkomen van strafbare feiten. En de inperking is noodzakelijk, omdat verdachte niet alleen op kritische en prikkelende wijze geprobeerd heeft het maatschappelijk debat of de politieke discussie aan te zwengelen, maar zij in dat kader heeft opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten om zo haar doelen te bereiken.

Oproepen tot het plegen van strafbare feiten

Vervolgens neemt de rechtbank een aantal zinsneden, zoals “tijd voor een nieuwe generatie om de fakkel van RaRa over te nemen”, “waar blijft de Hollandse opstand” en “het wordt tijd dat we de uitnodiging aannemen maar dan niet om te praten. Wie gaat er mee op visite bij Leers?” onder de loep. De rechtbank ziet in al deze teksten opruiingen tot het plegen van strafbare feiten jegens bijvoorbeeld Leers, of tot bijvoorbeeld vernieling, brandstichting en het plegen van aanslagen, gelet op de context en de afbeeldingen die bij de teksten zijn geplaatst. Die opruiingen zelf zijn strafbare feiten, omdat het agressieve element sterk overheerst. Er wordt namelijk serieus, met kracht opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. De teksten bevatten niet de stijlfiguren van politieke satire of sarcastische toonzetting of overdrijving. De humor of het relativeringsvermogen ontbreekt.

Het gaat er verder niet om of die strafbare feiten ook daadwerkelijk gepleegd zijn. Het gevaar dat ze zouden kunnen plaatsvinden, is voldoende. Er is evenmin sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel.

Gelet op de documentatie van verdachte vindt de rechtbank een gevangenisstraf van vier maanden passend.

* proces-verbaal
1. Schriftelijk verslag van hetgeen op rechtszittingen aan de orde is gekomen. 2. Officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze hebben waargenomen en met een verklaring die ze hebben opgetekend uit de mond van een verdachte of getuige.

(Overgenomen van rechtspraak.nl)

Volledige Uitspraak: BY9120