1 november: regiezitting hoger beroep Joke Kaviaar

THIS TEXT IN ENGLISH

Op 1 november start het hoger beroep van de staat tegen Joke Kaviaar met een zogeheten regiezitting van het Amsterdamse Gerechtshof. Deze vindt plaats in het nieuwe gebouw van het Hof, IJdok 20, om 2 uur ‘s middags.

Waar gaat het ook alweer over?

Joke Kaviaar schrijft al jarenlang met scherpe pen opinieartikelen over migratiepolitiek, vluchtelingen, repressie, en de strijd tegen grenzen, voor vrijheid van beweging, tegen kapitalisme, voor solidariteit en vrijheid. Justitie heeft haar als doelwit gekozen om het verzet tegen detentiecentra en deportaties te beteugelen en heeft haar aangeklaagd wegens opruiing. Van de zaak tegen haar moet een dreiging uitgaan en dus werden en worden alle mogelijke middelen ingezet: arrestatie, huiszoeking, inbeslagnames, take-down van de website, en tenslotte de veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden op 22 januari jl.

Het heeft justitie niets mogen baten!

De teksten waar het om gaat, zijn juist meer gelezen. Mirrors van de gecensureerde en binnen een dag weer teruggezette website http://www.jokekaviaar.nl verschenen op nieuwe plaatsen op het internet, en Joke schrijft en publiceert nogal altijd felle aanvallen op de politiek, haar ambtenaren, en de op winst beluste detentie- en deportatieindustrie. Acties tegen de migratiebeheersing en de jacht op vluchtelingen gaan onverminderd door. De Nederlandse regering wil illegaliteit strafbaar stellen en er vallen regelmatig doden op straat, in detentiecentra en aan de buitengrenzen van het Fort Europa. De staat zal het verzet niet stoppen en zal er niet in slagen schrijvers zoals Joke Kaviaar de mond te snoeren. Elk woord een vonk! Elke vonk een vlam! Vuur aan de schenen van de macht!

Regiezitting; vragen over de betrokkenheid van de AIVD

Op 1 november gaat het nog niet over de aanklacht zelf, de inhoudelijke behandeling van de zaak wordt in het eerste kwartaal van 2014 verwacht. Tijdens de regiezitting wordt wel het verdere verloop van de behandeling in hoger beroep bepaald.
Joke’s advocaat Jeroen Soeteman heeft verbalisanten van de Nationale Recherche als getuigen opgeroepen en zal op 1 november vragen hen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak onder ede te horen over de start van het onderzoek “Gulkana”. In het dossier is dit weggemoffeld onder een proces-verbaal waarin de verbalisant doet alsof hij toevallig al surveillerend op internet op de website met de ‘opruiende’ teksten stuitte. Waar het in werkelijkheid sterk naar riekt is dat de zaak door de AIVD in gang is gezet om informatie te vergaren door buitensporig huiszoeking en ander onderzoek te laten verrichten. Dat de AIVD veel aandacht heeft voor de artikelen van Joke Kaviaar is al duidelijk sinds 2009. In een rapport uitgebracht september jl. stelde de AIVD nog dat zij “doorgaat met het schrijven van opruiende en dreigende teksten”.

In het kader van het hoger beroep zal ook worden gevraagd de meer dan 300 bij de huiszoeking genomen foto’s aan het procesdossier toe te voegen. Daarvan zijn er nu slechts enkele aanwezig. Tot slot zijn er nog steeds vragen over de oorspronkelijk aanklacht ‘opruiing met terroristisch oogmerk’ waarmee Joke toen ze vastzat werd geconfronteerd. Het lijkt erop dat dit behalve intimidatie ook een manier is geweest om gebruik te kunnen maken van de bevoegdheden van de terrorisme wetgeving. Wat justitie daarmee precies gedaan heeft, is echter niet in te zien doordat de verzwaarde aanklacht niet meer in de dagvaarding staat. Al met al valt de hele zaak tegen Joke Kaviaar dus niet alleen te zien als een juridische testcase maar ook als regelrecht machtsmisbruik, waarvan het bewijs zorgvuldig is weggehouden uit het procesdossier.

Steun de strijd voor de vrijheid, in woord en daad! Hou deze website in de gaten voor updates!

Steungroep 13 september

THIS TEXT IN ENGLISH

November 1, 2013: pre-trial review of appeal Joke Kaviaar

On November 1st, the appeal in the case against Joke Kaviaar started with a pre-trial review at the Higher Court of Amsterdam. This took place at the new building of the Higher Court, IJdok 20, at 2 pm.

Now, what is this all about?

For years, Joke Kaviaar has been writing sharp articles about migration policy, refugees, repression and the struggle against borders, for freedom of movement, against capitalism, for solidarity and freedom. The prosecution has targeted her in order to subdue the resistance against detention centers and deportations and has charged her with sedition.
The case against her is meant to pose a threat, so all available means were used: arrest, house search, take-down of the website, and finally the conviction to an unconditional prison sentence of four months on januari 22nd 2013.

It did not help the prosecution!

The texts involved have only been read more. Mirrors of the censored website, that was put back online within a day after it had been taken online by the prosecution, appeared at several new locations on the internet, and Joke keeps on writing and publishing her fierce attacks on politics, officials, and the profit-greedy detention and deportation industry. Actions against migration control and the manhunt on refugees continue unabated. The Dutch government wants to penalize illegality and people die in the streets, in detention centers and at the outer borders of the Fortress of Europe regularly. The state will not stop the resistance and will not succeed in gagging writers such as Joke Kaviaar. Each word a spark! Every spark a flame! Fire at the feet of power!

Pre-trial review: questions about the involvement of the AIVD (Dutch intelligence and security agency)

At issue on November 1st were not yet the charges, the actual trial will be in the first quarter of 2014. During the pre-trial review the further course of the trial has been decided on.
Joke’s lawyer Jeroen Soeteman has asked for police officers to be heard as witnesses about the start of the ‘Gulkana’ investigation during the trial. In the case file the true start of the investigation has been covered up by a police report, in which the officer claims he accidentally came across the website with ‘seditious’ texts while he was patrolling the internet. But in fact, it is pretty obvious that the case was started by the AIVD in order to gather intelligence by having an extensive house search and other investigations done. The fact that the AIVD pays a lot of attention to the articles of Joke Kaviaar has been clear ever since 2009. In a recent report published September this year, the AIVD stated that she “continues to write seditious and threatening texts”.

For the appeal, the defense has also called for over 300 pictures taken during the house search to be added to the case file. At the moment, only a few of those have been added. Last but not least, there are questions about the original indictment of ‘sedition with a terrorist intent’ that Joke was confronted with while in police custody. It seems like this was not only intimidation, but also a way of being able to use powers that come with terrorism legislation. What exactly the prosecution did with it, cannot be seen because the charge of ‘terrorist intent’ was dropped and left out of the indictment. The case against Joke Kaviaar is not only a judicial test case but clearly also abuse of power, of which the evidence has been carefully left out of the case file.

Support the struggle for freedom, in words and in deeds! Check out this website for updates

Support Group September 13