VERSPREID DE VERBODEN TEKSTEN

THIS TEXT IN ENGLISH

Muurkranten halen? HIER!
Voor het recht op opruiing!

Nieuws over de verspreiding:

Noord Hollands Dagblad 31 okt. 2013: Politie trekt affiche Joke Kaviaar van kantoor krant

Op 1 november begint het hoger beroep van Joke Kaviaar tegen haar veroordeling voor ‘opruiing’. Deze veroordeling raakt ons allemaal! De Steungroep 13 September roept op tot uitingen van solidariteit!

Vooraf aan deze (regie)zitting zullen muurkranten worden uitgedeeld met daarop één van de ‘opruiende’ teksten. Locatie: voor het Gerechtshof Amsterdam, IJDok 20, 13.30 uur!

(lees verder onder de afbeelding)

Twee jaar geleden viel de nationale recherche ineens binnen bij het huis van dichteres en activiste Joke Kaviaar. Ze werd direct opgepakt en drie dagen lang in alle beperkingen vastgehouden. Haar ‘misdaad’ was het schrijven van teksten. Ze werd aangeklaagd voor opruiing. Anderhalf jaar later oordeelde de rechter dat ze er vier maanden voor de bak in moest.

Op 1 november begint het hoger beroep tegen deze belachelijke veroordeling. De Steungroep 13 September, die werd opgericht naar aanleiding van Kaviaars arrestatie, wil opnieuw indringend aandacht vestigen op deze belangrijke zaak.

Niet alleen Joke Kaviaar staat namelijk terecht. Met haar staat de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal op het spel. Niet alleen Kaviaar moet sinds haar veroordeling steeds de stinkende adem van de mee lezende smeris in haar nek voelen, ook anderen kunnen niet meer de pen pakken zonder bang te moeten zijn om veroordeeld te worden voor het uiten van hun gedachten. De Steungroep 13 September is van mening dat mensen het recht hebben op opruiing. Justitie pakte Kaviaar op haar woorden, die opriepen, en nog altijd oproepen, tot verzet tegen de apartheid van het Nederlandse migratiebeleid. Een beleid dat niets minder verdient dan keihard verzet, in woord en daad.

Dagelijks vinden vele in de wet verankerde misdaden plaats tegen mensen die ‘vreemdeling’ worden genoemd. Migranten (zonder papieren) worden structureel uitgesloten van de maatschappij. Ze worden gesloopt, vernederd en genegeerd. Op dit moment zitten duizenden mensen vast in grensgevangenissen, van wie velen wachtend op deportatie. En masse worden er mensen gedeporteerd, zowel volwassenen als kinderen. Zo’n 10.000 per jaar, volgens de officiële statistieken. Dat is gemiddeld 27 deportaties per dag. Rondom de deportaties is een complete industrie ontstaan, waar multinationals zoals KLM en G4S bakken met geld aan verdienen. Deze moderne Endlösung vindt grotendeels plaats in de onzichtbaarheid. Verzet is nodig om de misdaden te benoemen voor wat ze zijn. Verzet is nodig om het apartheidsysteem zichtbaar te maken. Verzet is nodig om de deportatie-industrie te bestrijden, op alle mogelijke manieren.

Maar verzet in de vorm van tekst is blijkbaar zelfs al verboden. Niet de verantwoordelijke ambtenaren, ministers of directeuren moeten zich verantwoorden voor hun aandeel in het scheppen van apartheid; daarentegen worden degenen die zich verzetten en anderen oproepen dat ook te doen, vervolgd en veroordeeld. De autoriteiten hebben Kaviaar de mond proberen te snoeren.

Natuurlijk is ze dat niet gelukt. Allang zijn de verboden teksten op talloze plekken op het internet te vinden. Direct nadat bekend was geworden dat Kaviaar was opgepakt, verschenen er kopieën van haar ‘opruiende’ teksten en mirrors van haar website op het web. Een goede start. Het waren uitingen van solidariteit die hard nodig waren en nog steeds zijn. Deze reactie vraagt om navolging.

In de betere boekhandels en op andere plekken vind je vanaf heden ook een stapel muurkranten met een van de verboden teksten: “Waar blijft de Hollandse opstand?” Durf een stapje verder te gaan dan het snelle kopiëren/plakken van de verboden teksten op je website. Pak een emmer lijm en een kwast en breng de ‘opruiing’ aan op de muren. Maak je ‘medeplichtig’ aan opruiing door de verboden woorden overal in het zicht op te hangen, om alle voorbijgangers ermee te confronteren. Laat zien dat justitie er nog een hele kluif aan zal krijgen om de noodzakelijke oproep tot verzet uit de publieke ruimte te verwijderen.
Vooraf aan de regiezitting bij het Amsterdams hof worden bovendien ook de posters uitgedeeld. Dit gebeurt voor de deur van het Hof, IJdok 20, vanaf 13.30 uur. Hiervoor is een event op facebook aangemaakt.

Solidair met Joke Kaviaar! Verspreid de verboden woorden! Voor het verzet tegen de apartheid! Voor de vrijheid!

LIJST met plaatsen waar je de muurkrant kunt verkrijgen (deze wordt nog uitgebreid):
Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24 1011 NK Amsterdam
De Rooie Rat, Oudegracht 65, 3511 AD Utrecht

– De muurkrant vind je digitaal hier.
– De verboden teksten vind je hier.
– Lees hier het laatste woord van Joke Kaviaar tijdens haar rechtszaak.
– Zie hier een adressenlijst van rechtbanken en openbaar ministerie.
– Zie hier een blacklist van de deportatieprofiteurs: De Schandpaal.Nieuws over de verspreiding:

Noord Hollands Dagblad 31 okt. 2013: Politie trekt affiche Joke Kaviaar van kantoor krant

Zaandam De politie heeft woensdagochtend een affiche van activiste Joke Kaviaar onleesbaar gemaakt dat op het gebouw van Dagblad Zaanstreek was aangeplakt.

De politie haalt geen illegaal geplakte affiches weg, maar volgens politiewoordvoerder Menno Hartenberg is het wel de gewoonte om aanplakbiljetten te verwijderen als die opruiende teksten bevatten.

Het affiche gaat over het vreemdelingenbeleid en roept op tot verzet, maar hoe precies is niet meer te lezen. Een oudere versie van het pamflet roept op om het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en te vernietigen. ,,Wie helpt de moderne Gestapo te stoppen dossiers over ongewensten aan te leggen? Wie gaat er mee met sloophamers en shovels, om de muren van de deportatiekampen en gevangenissen te slechten?”

Wie de poster heeft opgehangen, is niet bekend. De nog leesbare titel is met gemak terug te vinden op de site van Joke Kaviaar. Morgen dient bij het gerechtshof in Amsterdam haar hoger beroep tegen een celstraf van vier maanden wegens opruiing.

THIS TEXT IN ENGLISH

Spread the banned texts!

On November 1st the appeal of Joke Kaviaar against her conviction for sedition started. This conviction affects us all! The support group September 13 calls for expressions of solidarity!

Prior to the pre-trial review, wall posters with one of the ‘seditious’ texts have been handed out. Location: in front of the Higher Court in Amsterdam, IJdok 20, 1.30 pm.

Two years ago the National Crime Squad raided the house of poet and activist Joke Kaviaar. She was arrested immediately and kept in police custody under full restrictions. Her ‘crime’ was the writing of texts. She was charged with sedition. One and a half year later, the court ruled a four months prison sentence.

On November 1st, the appeal against this ridiculous conviction started. The support group September 13, founded because of Kaviaars arrest, wants to stress the importance of this case.

It is not only Joke Kaviaar who is standing trial. With this case also freedom of speech is at stake. Not only Kaviaar feels the stinking breath of cops reading all that she writes down her neck, others can also no longer grab their pens without having to be afraid of being convicted for the expression of their thoughts. The support group September 13 feels that people have the right to be seditious. The prosecution sues Kaviaar for her words calling for resistance against the apartheid of Dutch immigration policy. A policy that deserves no less than tough resistance, in words and in deeds.

On a daily basis, crimes embedded in law take place against people that are being called ‘aliens’. Migrants (without documents) are structurally being excluded from society. They are being wrecked, humiliated and ignored. At this very moment, thousands of people are begin held in border prisons, many of whom awaiting deportation. En masse, people are being deported, both adults and children. Around 10.000 a year, according to official statistics. This an everage of 27 deportations a day. Around these deportations, an entire industry has been created, out of which multinationals such as KLM and G4S make tons of money. This modern Endlösung is largely invisible. Resistance is necessary to reveal this system of apartheid. Resistance is necessary to fight the deportation industry, by any means possible.

It seems that even in the form of text, resistance is prohibited. It is not the responsible officials, ministers or managers that have to answer for their share in creating apartheid; on the contrary, those that resist and call for others to do the same, are being prosecuted and convicted. The authorities have tried to silence Kaviaar.

Naturally, they have not succeeded. The banned texts can be found at many locations on the internet. Immediately after it became known that Kaviaar had been arrested, copies of her ‘seditious’ texts and mirrors of her website were released. A good start. These were expressions of solidarity that were really necessary and still are. This reaction calls for more!

In some bookshops and other locations you can now find a pile of wall posters with one of the banned texts: “Waar blijft de Hollandse opstand?” (in English: Where is the Dutch rebellion?) Let’s take things a step further than a quick copy-and-paste of banned texts on your website. Get a bucket of wallpaper glue and paste the seditious texts up on the walls. Make yourself an ‘accomplice’ to sedition by hanging the forbidden words in plain sight, to confront all passers-by. Let us show that the prosecution will have a hell of a job to remove the necessary call for resistance out of public space.
Prior to the pre-trial review at the Higher Court of Amsterdam, the posters will also be handed out. This will happen in front of the Higher Court, IJdok 20, as of 1.30 pm. A Facebook event has been made as well.

Solidarity with Joke Kaviaar! Spread the banned texts! For the resistance against apartheid! For freedom!

List of locations where you can get the wall poster (will be expanded):
Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24 1011 NK Amsterdam
De Rooie Rat, Oudegracht 65, 3511 AD Utrecht

– The wall paper digital is HERE
– The banned texts in English translation HERE
– Here you can read the English translation of the closing speech of Joke Kaviaar in court january 8, 2013
– This is an address list of court buildings and buildings of the prosecution
– This is a blacklist of deportation profeteers: De Schandpaal

One thought on “VERSPREID DE VERBODEN TEKSTEN

  1. Pingback: 1 november, Amsterdam: vervolg proces tegen activiste Joke Kaviaar | KRAPUUL

Comments are closed.