“Als u die uitdeelt, wordt u aangehouden”

THIS TEXT IN ENGLISH

Oom agent kwam wat laat, maar het moest toch even gezegd worden tegen de mensen die waren afgekomen op het uitdelen van de poster Waar blijft de Hollandse opstand: “Als u die uitdeelt, wordt u aangehouden”. Gelach alom, en: “Wilt u er eentje?”

Verslag in Noord Hollands Dagblad kun je hier lezen

Vandaag vond de regiezitting plaats van het Hoger Beroep van Joke Kaviaar in de zaak waarin ze wordt beschuldigd van ‘opruiing’ door vier opinie artikelen over het migratiebeleid. De rechtbank veroordeelde haar op 22 januari tot vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege die artikelen.

Een daarvan is nu op poster gezet. Het is de eerste poster van de reeks van vier in de aanloop naar de inhoudelijk behandeling van de zaak, en deze poster werd vandaag vooraf aan de regiezitting voor het gebouw van het Hof uitgedeeld. De uitdelers en Joke werden op de weg naar het Hof verrast door een vlakbij het Hof geplaatste leus: “Ontsteek het vuur van verzet! Tegen censuur van mensen & meningen!” Klasse. Dat begon vast goed.

De poster verscheen afgelopen zaterdag, is op te halen bij het Fort van Sjakoo in Amsterdam en bij De Rooie Rat in Utrecht en wordt inmiddels in diverse steden geplakt. In Zaandam meldde het Noord Hollands Dagblad dat de politie er één had weggescheurd die op de gevel van de krant hing. Omdat het opruiing is, aldus de politiewoordvoerder.

Vandaag bij het Hof liet de politie vooraf aan de regiezitting het uitdelen ongemoeid, ookal was het uitdelen vantevoren aangekondigd. Veel mensen, ook toevallige passanten en andere mensen die het gerechtsgebouw in of uit gingen, namen de posters aan. Missie geslaagd. De posters mochten alleen niet de rechtszaal mee in, en ook niet mee op de met pantserglas beveiligde publieke tribune van de rechtszaal. Ze moesten worden afgegeven. Stel je voor dat het Hof ze zou zien!

Tijdens de zitting ging het vooral over de vraag of getuigen van de Nationale Recherche zullen worden opgeroepen om te verklaren over met name de start van het onderzoek die nu zeer ongeloofwaardig op een doodgewone ‘surveillance’ moet lijken, en of de ruim 300 foto’s die tijdens de huiszoeking zijn gemaakt zullen worden toegevoegd aan het procesdossier. Het maken van zoveel foto’s is namelijk niet gebruikelijk bij een huiszoeking, foto’s van onder andere alle kamers, hoeken en gaten van de woning, en talloze privé- en andere documenten tot een telefoonklapper, en visitekaartjes van advocaten aan toe.
Het heeft er alle schijn van dat de zaak is aangezwengeld door de AIVD met als doel door justitie zoveel mogelijk informatie te laten verzamelen bij de doorzoeking ten behoeve van de AIVD. Dat is machtsmisbruik en schending van privacy onder artikel 8 EVRM, zo betoogde advocaat Soeteman. De AIVD gebruikt justititie als hefboom.

De Advocaat Generaal namens het OM beschuldigde de verdediging van een fishing expedition. Geestig, want dat is juist wat zij zelf hebben gedaan. Opvallend was dat de AG aangaf dat de uitgebreide doorzoeking mogelijk was door de verzwaarde aanklacht ‘opruiing met terroristisch oogmerk’. Een verzwaring die justitie in de dagvaarding heeft laten vallen, hetgeen al deed vermoeden dat die alleen maar was gebruikt om aan meer bevoegdheden te komen. Op zich is de huiszoeking weliswaar op grond van normale bevoegdheden gedaan, zogenaamd om uit te vinden of Joke ook Joke Kaviaar is, maar de AG gaf nu zelf dus toe dat het ‘terroristisch oogmerk’ de extreem grondige huiszoeking gerechtvaardigd had!
De AG vond het horen van de getuigen niet nodig, de foto’s ook niet, het heeft allemaal niks met bewijsvoering te maken, de zaak is rond, dus waar zeurt de verdediging nu over. Dat justitie van alles achterhoudt, waardoor niets te controleren valt van wat ze allemaal hebben uitgespookt, werd door Soeteman dan ook betiteld als: er valt niets te vissen, want het OM heeft de hengel en het aas weggegooid.

Na drie kwartier werd de zitting geschorst om nog eens drie kwartier later gevolgd te worden door de beslissing. In de tijd daartussen gingen we allemaal even naar buiten om een luchtje te scheppen. En toen kwam dus Oom Agent om te waarschuwen dat de posters niet mochten worden uitgedeeld. Rijkelijk laat en hilarisch dus.

De beslissing van het Hof: getuigen worden niet opgeroepen, de foto’s worden niet toegevoegd. Wel moet de Nationale Recherche binnen een maand twee aanvullende processen verbaal leveren: één om nader te verklaren wie opdracht heeft gegeven voor de start van het onderzoek, die nu nog een toevallige ontdekking van opruiende teksten op een website lijkt, en één over de huiszoeking: wie heeft waarom opdracht gegeven om zo uitvoerig huiszoeking te laten verrichten.

Naar verwachting wordt de zaak inhoudelijk voortgezet in februari of maart volgend jaar.

De posters die mensen moesten inleveren in het paleis van justitie kregen zij weer terug. Het bezit is niet strafbaar… maar o wee als je ze uitdeelt, plakt, of ophangt, dan ben je schuldig aan opruiing!

Ook schuldig worden aan opruiing? Haal de posters op of mail naar info@13-september.nl, zolang de voorraad strekt. Over een tijdje de tweede!

Zie ook het fotoverslag op Indymedia

Noord Hollands Dagblad 2 nov. 2013: Joke Kaviaar wil opheldering over rol AIVD

Activisten delen opruiende posters uit bij Gerechtshof

Amsterdam Zaanse activiste Joke Kaviaar (49) wil boven tafel hebben of de AIVD achter het onderzoek naar door haar gepubliceerde teksten zit.

Op 13 september 2011 viel de Nationale Recherche haar woning in Krommenie binnen, vanwege vier teksten die zij schreef over de Nederlandse migratiepolitiek en behandeling van vluchtelingen en migranten. Doel van de inval was om vast te stellen of de activiste en Joke Kaviaar (een schuilnaam) dezelfde persoon zijn. ,,Maar het openbaar ministerie (OM) is daarbij ver buiten haar boekje gegaan ”, zo betoogde Kaviaars advocaat Jeroen Soeteman gisteren bij het Gerechtshof in Amsterdam.

,,Ze maakten namelijk 369 foto’s van álles in haar woning. Genoeg om een compleet beeld van het leven van Joke Kaviaar te schetsen.”

Kaviaar werd afgelopen januari door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor haar opruiende teksten, waarin zij onder meer oproept tot ‘het bestormen van de kantoren van de IND’. Omdat ze vindt dat ze onterecht is veroordeeld en dat haar teksten niet strafbaar zijn, ging ze in hoger beroep tegen de uitspraak. Soeteman wil rechercheurs als getuige oproepen en de foto’s aan het dossier toevoegen. ,,Zodat we kunnen onderzoeken of de AIVD erachter zit. Haar privacy is geschonden; een heet hangijzer in deze tijd. Je wilt weten wie er met je meekijkt en meeluistert.”

Interessante vragen, vond ook het OM. Maar geen vragen die in een strafzaak thuishoren. Daar zou het uitsluitend moeten draaien om de vraag of de teksten van Kaviaar strafbaar zijn. Hoe een onderzoek tot stand komt, doet er volgens de advocaat-generaal niet toe. Het Hof kwam gedeeltelijk tegemoet aan Kaviaar. De betrokken rechercheurs hoeven niet te getuigen en ook de foto’s blijven buiten het dossier, maar het OM moet wel twee rechercheurs vragen wie op wiens verzoek zij het onderzoek startten en de foto’s maakten.”

De aanklacht werd gisteren niet inhoudelijk behandeld, dat zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 gebeuren. Sympathisanten van Kaviaar, verenigd in steungroep 13 september, waren voor de zitting posters aan het uitdelen, met daarop een van opruiende teksten. ,,De andere drie drukken we ook nog af”, aldus Kaviaar. ,,Spaar ze alle vier!”

THIS TEXT IN ENGLISH

“If you hand those out, you will be arrested”

Mister Police Officer came a bit late, but it needed to be said to the people that had come for the distribution of the poster Waar blijft de Hollandse opstand (in English: Where is the Dutch rebellion?):
“If you hand those out, you will be arrested”. Laughter all around, and: “Do you want one?”

Today, the pre-trial review of the appeal of Joke Kaviaar in the case, in which she is being charged with ‘sedition’ for 4 articles about the migration policy, took place. The court convicted her on January 22nd to a four months prison sentence, because of these articles.

One of these articles has now been put on a poster. This is the first poster of four, leading up to the actual trial, and today, prior to the pre-trial review, it was handed out in front of the building of the Higher Court. On their way to the court-building, the distributors and Joke were surprised by a slogan placed near the court-building: “Ignite the fire of resistance! Against censorship of people & opinions!”. Superb. That was a good start.

The poster was released last Saturday, and can be found at Fort van Sjakoo in Amsterdam and De Rooie Rat in Utrecht, and is being pasted in several cities. In Zaandam the newspaper Noord Hollands Dagblad reported that the police had torn one off that had been pasted on the office building of the newspaper. Because of its seditious nature, the police spokes person said.

Today at the Higher Court, at first the cops let the distribution be, even though it had been announced. Many people, including passers-by and people that went in and out of the court house, accepted the poster. Mission accomplished. However, the posters were not allowed in the court room, also not in the armored glass protected public gallery of the court room. They had to be handed in. Imagine, the Higher Court might see them!

The trial was all about the question whether witnesses of the National Crime Squad were to be summoned to testify about the start of the investigation that, according to a police report, has been a plain and simple ‘patrol’, and whether over a 300 photographs that have been made during the house search will be added to the case file. It is not common for so many pictures to be taken during a house search, pictures of all rooms, nooks and crannies of the house, and many private and other documents, even a phone book and business cards of lawyers.
It would appear that the case has been boosted by the AIVD (Dutch intelligence and security agency), with the objective to have the prosecution gather as much intelligence for the benefit of the AIVD as they could during the house search. This is abuse of power, and a violation of privacy according to article 8 EVRM, argued Soeteman, the lawyer of Joke. The AIVD has used the prosecution as leverage.

The Advocate General for the prosecution accused the defense of being on a fishing expedition. That is kind of ironic, because this is exactly what they themselves have done. It was notable that the AG stated that the extensive house search had been made possible by charging Joke with the heavier charge of ‘sedition with terrorist intent’. This was dropped later, and not included in the summons, which already led to the presumption that it had only been used to be able to use more powers. On its own, the house search has been based on regular powers, as if it was only done in order to prove that Joke is indeed Joke Kaviaar, but now the AG admitted himself that ‘terrorist intent’ had justified the extremely thorough house search!
The AG did not find interviewing the witnesses necessary, neither adding the photograps to the case file, it all has nothing to do with proving the case, the case is closed, so what is the defense nagging about. Lawyer Soeteman called the fact that the prosecution is holding things back, so nothing of what they have been up to can be checked: there is no way we can fish for something, because the prosecution threw away the fishing rod and the bait.

After 45 minutes the session was adjourned, and another 45 minutes later the decision followed. In the meantime we alle went outside for a bit of fresh air. This was when Mister Police Officer came to warn us that the posters were not allowed to be handed out. Very late and hilarious.

The decision of the Higher Court: witnesses will not be summoned, the photographss will not be added to the case file. The National Crime Squad does have to make two additional police reports: one to state who ordered the start of the investigation, which now still seems a coincidental discovery of texts on a website, and one about the house search: who ordered the extensive house search and why.

The trial is expected to continue in February of March 2014.

The posters that people had to hand in when they went into the court building were given back to them. Possession is not punishable… but beware if you hand them out, paste or put up somewhere, then you are guilty of sedition!

Do you also want to be guilty of sedition? Go and get the posters or mail to info@13-september.nl, while stocks last. The second one will be available in a while!

Check out photo’s on Indymedia