15 mei: Opruiende actie tegen vervolging Joke Kaviaar

[ENGLISH “May 15: seditious action against prosecution Joke Kaviaar” BELOW]

Komende donderdag 15 mei, dient bij het gerechtshof in Amsterdam het Hoger Beroep in de rechtszaak van de staat tegen Joke Kaviaar. Zij werd op 22 januari 2013 tot 4 maanden cel veroordeeld wegens het schrijven en verspreiden van vier teksten waarin zij de onderdrukking, vervolging, opsluiting en deportatie van vluchtelingen/ migranten zonder papieren, aanklaagt en tot actief verzet oproept.

Met de aanklacht en veroordeling wegens opruiing wil de staat het verzet tegen het onmenselijke asiel- en migratiebeleid afschrikken. Wij roepen daarom op om voor de rechtszitting in optocht vanaf de Dam naar het gerechtshof te lopen, terwijl we onderweg één van de verboden teksten, “Rara, wiens rechtsorde is het?”, verspreiden. (als muurkrant op PDF hier: Rara, wiens rechtsorde is het?)
Mensen zullen de tekst als muurkrant aanplakken en ook uitdelen aan omstanders. Bij aanvang zal de tekst publiekelijk worden voorgedragen door historicus Dennis Bos, auteur van het recente boek “Bloed en Barricaden”.

Doe mee! Als je wilt helpen plakken, mail dan even naar de Steungroep van tevoren: info@13-september.nl. Neem zo mogelijk zelf materiaal (kwast, emmer, lijm) mee.
De muurkrant “Rara , wiens rechtsorde is het” is ook nu al via de Steungroep te verkrijgen. Je kunt hem per mail bestellen om hem in je eigen omgeving te verspreiden.

Als je niet aan deze optocht kunt deelnemen maar wel steun wil betuigen, kun je rechtstreeks naar de rechtszitting zelf gaan.
Aanvang actie: 12.00 uur Dam, Amsterdam
Aanvang rechtszitting: 14.00 uur Gerechtshof, IJdok 20, Amsterdam

Steungroep 13 september
Teksten Joke Kaviaar: http://jokekaviaar.nl/
Volg de actie (en de rechtszaak) via twitter of facebook:
https://twitter.com/steungroep13sep
https://www.facebook.com/events/459999987465113/

Het verspreiden van door de rechtbank verboden geachte tekst kan door de politie als een strafbare activiteit worden aangemerkt, deelname aan de actie behelst dus een zekere kans op arrestatie op grond van artikel 132 (verspreiding tot opruiing).

Daarom hieronder wat juridische informatie.

Voor deze actie staan de arrestantengroep en een advocaat paraat:
Strafrechtadvocaat: Michiel Kuyp (Jebbink en Soeteman advocaten Amsterdam)
vreemdelingenrechtadvocaat: Martijn Strooij (Hamerslag en van Haren advocaten Amsterdam)
arrestantengroep: 06-42413496 (schrijf de namen van de advocaten en dit nummer op je arm of been en bel als je mensen opgepakt ziet worden of na arrestatie weer vrij bent)

Als je wordt opgepakt, vraag dan om deze advocaat en blijf ook om haar of hem vragen, ook al probeert de politie je wijs te maken dat deze advocaat het te druk heeft of dat ze diegene niet kan bereiken. Leg geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook! Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden.

Als je wordt gearresteerd voor een overtreding, bijvoorbeeld het betreden van verboden terrein, heb je niet het recht een advocaat te zien, met geluk kan je telefonisch met hem of haar spreken. Indien je je identiteit bekend maakt moet de politie je na 6 uur laten gaan (de uren tussen 12 uur ‘s nachts en 9 uur ‘s ochtends tellen niet mee, houd daar rekening mee), als je anoniem blijft (je krijgt dan een NN-nummer) kan je nog eens 6 uur worden vastgehouden.

Als je voor een misdrijf wordt gearresteerd heb je dus wel het recht je advocaat te spreken, voor het eerste verhoor. Voor sommige misdrijven kan je als je je bekend maakt maximaal 6 uur worden vastgehouden (bv. niet opvolgen van een ambtelijk bevel), voor andere misdrijven kan je in verzekering worden gesteld (bv. verzet bij arrestatie, vernieling). De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen. NN-ers kunnen altijd in verzekering worden gesteld. Na die drie dagen moet je worden vrijgelaten of voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die beoordeelt of je nog langer vastgehouden mag worden.

Soms worden mensen die anoniem blijven op het moment dat ze uit strafrechtelijke bewaring komen, gedreigd met vreemdelingenbewaring, omdat de politie hun identiteit en nationaliteit niet kent. Voor dat geval hebben we een vreemdelingenrechtadvocaat gevraagd stand-by te staan.

Bedenk je altijd voordat je naar een actie gaat of er dingen zijn die voor je geregeld moeten worden in het geval je wordt opgepakt. Als je werk moet worden afgebeld of je kat eten gegeven moet worden, zorg er dan voor dat er iemand is die dit kan doen en die het nummer heeft van de arrestantengroep. Als je besluit anoniem te blijven, zorg er dan ook voor dat er iemand is die weet waar je papieren zijn voor het geval je op een later moment besluit je identiteit wel kenbaar te willen maken. Als je medicijnen gebruikt, neem deze dan mee.

Mocht je op dit moment vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met de arrestantengroep. 06-42413496

May 15: seditious action against prosecution Joke Kaviaar

Next thursday May 15, the appeal trial in the case of the state against Joke Kaviaar will take place at the high court in Amsterdam. On January 22, 2013, she was convicted to a 4 months jail sentence for writing and spreading four texts in which she denounces the oppression, persecution, incarceration and deportation of refugees/migrants without papers, and calls for active resistance.

With the charges and conviction for sedition the state wants to scare off the resistance against the inhumane asylum and migration policy. We therefore call for an action before the trial begins, to walk from Dam Square to the high court, while on our way we will spread one of the forbidden texts “Rara (Guess.. [1] ), who’s legal order is it?”. (as wall poster on PDF here (in Dutch):Rara, wiens rechtsorde is het? / English translation: Rara, who’s legal order is it? )
People will paste up the text as wall poster and also hand out to bystanders. At the beginning the text will be read publicly by historian Dennis Bos, author of the recent book “Bloed en Barricaden”(Blood and Barricades).

Join us! If you want to help paste, mail the Support group in advance: info@13-september.nl. If possible bring your own material (brush, bucket, glue).
The wall posters “Rara (Guess..), who’s legal order is it?” can already be obtained from the supportgroup. You can order them by mail, to spread them in your own area.

If you cannot take part in the action but want to show your support, you can come directly to the trial.
Start of action: 12.00 uur (12 pm) Dam square, Amsterdam
Start of trial: 14.00 uur (14 pm) high court, IJdok 20, Amsterdam

Support group 13 september
Texts Joke Kaviaar: http://jokekaviaar.nl/
Follow the action (and the trial) on twitter or facebook:
https://twitter.com/steungroep13sep
https://www.facebook.com/events/459999987465113/

[1] RARA was also the name of an action group that took radical action (like arson attacks) against migration policy and South Africa apartheid. So the use of the word RARA has a double meaning, which comes to light as you read the whole text.

Spreading the text that has been forbidden by the court can be considered a punishable act, taking part in the action means a considerable arrest risk because of article 132 (spreading seditious material).

Therefore here below some legal information.

For this action the legal support group and a lawyer are available:
criminal law lawyer: Michiel Kuyp (Jebbink en Soeteman advocaten Amsterdam)
immigration lawyer: Martijn Strooij (Hamerslag en van Haren advocaten Amsterdam)
legal support group: 06-42413496 (write the names of the lawyers and this nr. on your arm or leg and call it if you witness an arrest or when you are released after arrest)

If you are arrested, ask for the lawyer and keep asking, even if the police try to convince you that this lawyer is too busy or that they can not reach him or her. Do not make any statements to the police. You have the right to remain silent, use it! Because everything you say about yourself or other people can only be used against you or against anyone else.

If you are arrested for an offense, such as trespassing, you have no right to see a lawyer, with luck, you can call your lawyer. If your identity is known to the police they will have to let you go after 6 hours (the hours between 12 am and 9 am do not count, keep that in mind), if you remain anonymous (you will receive a NN number) they can keep you for another 6 hours.

If you are charged with a crime when you are arrested you have the right see your lawyer before the first time they interrogate/interview you. For some crimes can you be detained for up to 6 hours (e.g. non-compliance with an official order), for other crimes you can be held in custody; inverzekeringstelling (e.g., resisting arrest, vandalism). The detention lasts up to 3 days. People who remain anonymous can always be put in custody. After those three days you should be released or be brought to the investigating judge, who decides whether you will be held longer.

Sometimes people who remain anonymous are threatened with migrant detention when they are released from criminal custody, because the police do not know their identity and nationality. For this case we have a immigration lawyer on standby to assist.

Always think ahead before you go to an action whether there are things that you have to have arranged in case you are arrested. If your work must be called or your cat should be fed, make sure that there is someone who can do this and that this person has the number of the legal support group. If you decide to remain anonymous, also make sure that there is someone who knows where your papers are in case you decide later to reveal your identity. If you are taking medication, take it along.

If you currently have questions, you can always contact the legal support group. 06-42413496