Situatie nu

This text in English

Laatste nieuws: Uitspraak 8 januari 2019
Latest news: Verdict January 8, 2019

Alsnog tenuitvoerlegging? Wachten op uitspraak Hoge Raad

Voor een samenvatting van al het voorgaande, zie hier.

Op dit moment wacht Joke Kaviaar op een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak wegens ‘verstoren van een raadsvergadering’ en ‘huisvredebreuk’. Zie dit bericht van AAGU over de veroordeling door het gerechtshof voor die actie, waarbij Joke niet alleen voor de zaak zelf werd veroordeeld tot een twee weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar ook de tenuitvoerlegging van de twee maanden voorwaardelijk wegens opruiing kreeg opgelegd omdat de actie plaatsvond in haar proeftijd.

Intussen is de Hoge Raad gewraakt. Zie daarover ons bericht hier. Op 21 december heeft de HOge Raad besloten dat de wraking ongegrond is.

De uitspraak in cassatie in de zaak zelf is nu gepland voor 8 januari 2019. Er wordt weinig goeds van verwacht. De verwachting is dat daarna de tenuitvoerlegging van in totaal twee-en-halve maand gevangenisstraf, waarvan twee maanden wegens het schrijven van twee teksten, niet lang op zich zal laten wachten.

Steungroep 13 september,
17/12/2018

Execution of sentence after all? Waiting for decision Supreme Court

For a resume of al the foregoing, check here.

At this moment Joke Kaviaar awaits a decision by the Supreme Court in a trial on charges of ‘disturbing a town council meeting’ and ‘disturbing domestic peace’. Check this report from AAGU about the conviction by the court of appeal for this action, in which Joke was not only sentenced to two weeks prison for the case itself, but also to the execution of the two months suspended prison sentence for incitement, because the action took place during her probation time.

In the meantime the Supreme Court has been challenged. See our message (in Dutch though) about it here. On December 21 2018 the Supreme Court has ruled that the challenge is unfounded.

The verdict of the Supreme Court has now been set for January 8, 2019. There is no reason for optimism. It is expected that the total of two-and-a-half months prison sentence, of which two months for writing two texts, will be executed soon after that.

Steungroep 13 september,
17/12/2018