Ageren tegen vluchtelingenbeleid: opruiing of vrijheid van meningsuiting? 4 juli openbare avond

Donderdagavond 4 juli organiseert TAS (Tilburgse Anarcho Sociëteit) in Kunstmaan een avond over vrijheid van meningsuiting, met als ‘hoofdgast’ migratieactivist en dichter Joke Kaviaar die onlangs tot vier maanden onvoorwaardelijk werd veroordeeld wegens opruiing. Zij verkondigt op niet al te zachtzinnige wijze al jaren haar mening over het Nederlandse vluchtelingenbeleid, een beleid dat onmenselijk is en veel slachtoffers maakt.

De uitspraak van de rechtbank beperkt de vrijheid van meningsuiting: vanaf nu zijn Joke Kaviaar en andere publicisten die in geschrift scherpe kritiek uiten jegens staatszaken aan banden gelegd. Door deze uitspraak is gevaarlijke jurisprudentie ontstaan voor verdergaande inperking van kritiek op de overheid. TAS vindt het nodig dit deze avond onder de aandacht te brengen.

Jace van Ven opent de avond met een column; Rinus van der Heijden zal Joke Kaviaar interviewen; Daan Taks en Martin Beversluis zullen gedichten voordragen; Ralf Bodelier komt met een videoboodschap; Joke draagt gedichten voor en Betonfraktion (it’s loud, it’s weird, it’s harsh) sluit de avond af. Er is volop ruimte voor discussie. Entree is vrij.

Donderdag 4 juli vanaf 20.00 uur

Kunstmaan, Stedekestraat 72, Tilburg

voor meer info: http://tanarchos.nl

De ‘zaak’ Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?

Omdat het alweer een tijdje geleden is dat steungroep 13 september wat van zich heeft laten horen, hebben we Joke gevraagd een update te schrijven. Wat volgt is een relaas van Joke over haar beklag over de voortdurende inbeslagname van haar spullen en de voortdurende onduidelijkheid van de zijde van het OM over de stand van het onderzoek.

 

Continue reading

Zo makkelijk is censuur dus!

6 januari 2012: Juridische achtergrond take-down http://www.jokekaviaar.nl

Op 7 december werd de website http://www.jokekaviaar.nlop last van het landelijk parket van het OM van het internet gehaald. Op 8 december was de website alweer op het internet terug te vinden en dat is nog steeds zo.

Het heeft tot nu, vier weken later, geduurd voor we wisten op grond van welke wetsartikelen de take-down heeft plaatsgevonden. Het OM heeft namelijk op geen enkele manier hierover iets bekend gemaakt. Aanvankelijk dacht de advocaat van Joke, Willem Jebbink, dat als grondslag hiervoor artikel 125o van het wetboek van strafvordering was gebruikt. Hiertegen bestaat de mogelijkheid van een bezwaarschrift, zoals bij inbeslagname.

Artikel 125o, lid 1, wetboek van strafvordering:
Indien bij een doorzoeking in een geautomatiseerd werk gegevens worden aangetroffen met betrekking tot welke of met behulp waarvan het strafbare feit is gepleegd, kan de officier van justitie dan wel, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, de rechter-commissaris bepalen dat die gegevens ontoegankelijk worden gemaakt voor zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van het strafbare feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.

Tegelijk met het bezwaarschrift vroeg Jebbink om opheldering. Vandaag blijkt dat de censuur van justitie op een ander artikel is gebaseerd, namelijk artikel 54a van het wetboek van strafrecht. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Art. 54a, wetboek van strafrecht:
Een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande in de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de officier van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van
justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de gegevens ontoegankelijk te maken.

De provider heeft dus een bevel gehad, en hieraan voldaan. Zo makkelijk is censuur dus.
Het gebruik van dit artikel past binnen de gedragscode notice-and-take-down (NTD) voor providers.

Continue reading

Een dankwoordje

Steungroep 13 september wil, ook namens Joke Kaviaar, hierbij een woord van dank uitspreken aan allen die solidariteit hebben getoond bij de voortdurende vervolging van Joke.

Allereerst zijn wij Anonymous zeer dankbaar voor het weer toegankelijk maken van Joke’ website. Ook willen wij alle mensen die mirrors hebben opgezet van de website graag hartelijk bedanken. Zie de lijst met upgedate mirrors op: http://13-september.nl/mirrors/
Tot slot bedanken wij alle groepen en individuen die solidariteitsverklaringen hebben uitgebracht (…) zie hier het hele nieuwsbericht.

update 8 december: de website jokekaviaar.nl is weer online dankzij Anonymous. Zie meer informatie hier

Persbericht 7/12/11 – Steungroep 13 September

PERSBERICHT STEUNGROEP 13 SEPTEMBER

Utrecht, 7 december 2011

STAAT PROBEERT WEDEROM ACTIVISTE JOKE KAVIAAR DE MOND TE SNOEREN

Website en teksten blijven beschikbaar op internet

In een nieuwe poging radicale kritiek op het xenofobe migratiebeleid onmogelijk te maken heeft het Openbaar Ministerie vandaag de website www.jokekaviaar.nl van activiste en schrijfster Joke Kaviaar uit de lucht laten halen. De Steungroep 13 September veroordeelt deze schandalige handelswijze van het OM, spreekt steun uit voor Joke Kaviaar en roept op in actie te blijven komen tegen het migratiebeleid.

Op 13 september werd Joke Kaviaar aangehouden en drie dagen vastgehouden omdat het OM van mening was dat een aantal van haar teksten op internet opruiend zouden zijn. Ook toen werden, net als nu, een aantal citaten uit de betreffende teksten uit hun context gerukt en werden hier volstrekt eigen conclusies aan verbonden. Waar het uiteindelijk echter om draait is dat men geen radicale kritiek op het migratiebeleid wenst
te horen. Artikel 131 wordt maar weer van stal getrokken om te trachten kritiek mondood te maken.
De nu volgende, voorspelbare, actie van het OM zal weinig effect sorteren. In de nasleep van de eerdere aanhouding van Joke Kaviaar, zijn diverse mirrors (letterlijke kopieën van de site) gelanceerd. Daarnaast zijn de door het OM gewraakte teksten inmiddels op vele plekken overgenomen.

Continue reading

Persbericht Landelijk Parket

16-9-2011 – Nationale Recherche houdt activiste aan voor opruiing

De Nationale Recherche heeft dinsdag een 47-jarige vrouw uit Krommenie aangehouden wegens opruiing. De aanleiding voor het onderzoek waren een viertal berichten van de activiste op internet.Op een televisie-uitzending over de Makro-branden in de jaren tachtig reageerde vrouw eind vorig jaar met een oproep aan een “nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van RaRa over te nemen”.

Recherche arresteert activiste Joke Kaviaar voor opruiing

16-9-2011 – NN

Joke is in de ochtend van dinsdag 13 september 2011 door de nationale recherche gearresteerd.
Tijdens haar gevangenschap is zij in volledige beperking geplaatst.

Niet alleen is zij gearresteerd, er heeft ook een huiszoeking plaatsgevonden. Bij de huiszoeking zijn alle communicatiemiddelen en opslagmedia, zoals computers en telefoons in beslag genomen.

Joke is vanmiddag (vrijdag 16 september) weer vrijgelaten. Ze laat weten dat het goed met haar gaat en nog steeds even strijdvaardig is.

Relevante links:

Continue reading