Contact

Ons e-mail adres: steungroep13september[a]riseup.net

De steungroep is eveneeens te vinden op twitter: https://twitter.com/steungroep13sep

Donaties kun je storten op rekening nummer
NL75INGB0004253090, t.n.v. Ithaka, o.v.v. Steungroep 13 september