Repressie tegen migratieactivisten

De arrestatie van Joke Kaviaar is geen op zichzelf staand incident. Het is het eerste zichtbare gevolg van repressie gericht op anarchisten en activisten voor vrijheid van beweging. Van AIVD rapport tot vervolging: lees hier de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

De AIVD

Sinds twee jaar heeft de AIVD meer dan de gebruikelijke aandacht voor activisme, en dus activisten en actiegroepen, tegen het ‘asielbeleid’. In oktober 2009 bracht de snuffeldienst het rapport ‘Het Vuur van het Verzet’ uit. Zie: https://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62156.shtml en https://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62196.shtml.

Het rapport begon met een citaat van ‘een bekende activist’.

“Op een dag, u weet niet wanneer en ik weet niet wanneer, slaat de vlam in de pan. Ik zal me warmen aan dit bevrijdingsvuur dat de in aanbouw zijnde detentiecentra voor mensen zonder papieren vernietigt. Bevrijdingsvuur voor de kantoren van de IND! Bevrijdingsvuur als een lint van vlammen op weg naar regeringszetels, overheidsgebouwen, op weg naar muren en gesloten deuren, als een springstof tussen sloten en scharnieren. Laten Balkenende en Beatrix, Albayrak en Hirsch Ballin, Middelkoop en Bos, laat hen allen met verschroeide gezichten toezien hoe de ware bevrijding eruitziet. … Laat het vuur het verzet dienen, en niet de overheersing”.

Het citaat kwam uit het stuk ‘Bevrijdingsvuur’ van Joke Kaviaar. Overigens is dit stuk tijdens de verhoren niet genoemd. De AIVD legde een link tussen ‘Bevrijdingsvuur’ en een brand op de bouwplaats van het detentiecentrum in Rotterdam.

Volgens de AIVD zouden met name de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) en Werkgroep Stop Deportaties (WSD) verantwoordelijk zijn voor illegale acties. Zie in het rapport pag. 9, hoofdstuk 3.2.
Website AAGU
WSD huidige campagne sites: BAM BESMET BEDRIJF en JCSCHIPHOL.

Ten tijde van het uitbrengen van het AIVD rapport liep er onder andere een campagne, STOP DC16!, tegen de bouw van een nieuw detentiecentrum op Rotterdam Airport. Deze naming en shaming campagne, en De Schandpaal, onder andere te vinden op de website van AAGU, werden door de AIVD betiteld als ‘intimidatie’.

De reacties vanuit de politiek op het AIVD rapport logen er niet om, het asielextremisme moest hard worden aangepakt, luister en lees hier:
Vragenuurtje Tweede Kamer, Laetitia Griffith (VVD) stelt naar aanleiding van het AIVD rapport vragen.
– Nu.nl: Ter Horst wil asielextremisme hard aanpakken

Lees hier de reacties van Joke Kaviaar, Werkgroep Stop Deportaties, en AAGU op het AIVD rapport.

Cobouw: samenwerking Nederland en België
Op 8 december 2009 verscheen er een artikel in Cobouw, website en vakblad voor de bouw, met de titel: Nederland en België bestrijden anarchisten. Indymedia Oost Vlaanderen maakte er gewag van: “Volgens een woordvoerder van de Belgische Dienst voor de Staatsveiligheid is er “geregeld overleg” met onder andere de AIVD in Nederland.”
Lees hier de reactie van Joke Kaviaar.

Stilte voor de storm?

Even leken de ontwikkeling elkaar zeer snel op te volgen, maar na de aanvankelijke ophef bleef het een tijdje stil. Wat zouden eigenlijk de gevolgen zijn van dat AIVD rapport? Vooralsnog leek het vooral tot doel te hebben om de betrokken actiegroepen te criminaliseren en te marginaliseren, om zodoende een wig tussen hen en andere groepen te drijven, en hen te intimideren. Toch kon iedereen het zien aankomen. Het was bekend dat in navolging van rapporten van de AIVD over dierenrechtenactivisten ook daadwerkelijk tot nader onderzoek en vervolging werd overgegaan.

‘Wetenschappelijk’ onderzoek

Op 29 januari 2010 meldde Joke Kaviaar op Indymedia te zijn benaderd om mee te werken aan een onderzoek ‘naar links activisme in Nederland’. Hierover kwam een mail binnen van een meneer L.P. (Laurens) van der Varst Msc, onderzoeker. Het onderzoek werd gedaan door COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).

Op 5 november 2010 kwam dit rapport van COT, ‘een nieuwe verkenning van het Programma Politie en Wetenschap’ met de titel “Extreem link(s)?”, uit.
Op Indymedia was veel gelach en gehoon waar te nemen in reactie op het rapport. Er werd gesproken over ‘natte vingerwerk’ . “Hoe kan je nu inhoudelijk wat zinvols schrijven als je onderwerp terecht geen behoefte heeft om je te woord te staan?” en “Fantastisch om een rapport te lezen dat vol staat met fouten. Geweldig!”

Het COT bleek op dat moment al eerder een rapport te hebben uitgebracht, en wel in februari 2010: ‘Een verkennend onderzoek naar links en dierenrechten activisme en extremisme in Rotterdam.’, ook al het werk van Laurens van der Varst.
Uit dit onderzoek bleek eens te meer hoezeer de onderzoekers van alles en iedereen op één hoop gooien en door elkaar halen. Interessant aan het rapport was, dat eruit bleek hoeveel effect de naming en shaming campagne tegen het consortium DC-16 had gehad op betrokken bedrijven. Met name EGM architecten beklaagde zich over schade aan het imago. Het was duidelijk slecht voor klandizie, al die berichten over acties tegen het architectenbureau, en alle veiligheidsmaatregelen die zelfs bij een kleine lawaaidemonstratie moesten worden getroffen.

Maar van der Varst was niet de enige die zijn tanden mocht zetten in het ‘extremisme’ van ‘asielactivisten’. In juni 2010 kregen zowel AAGU (foto: AAGU tijdens actie op dak van Kamp Zeist) als WSD een verrassende e-mail. Deze was afkomstig van Anton van Dijk, toen nog als trainee werkzaam bij onderzoeksbureau IVA, verbonden aan de universiteit van Tilburg. AAGU en WSD berichtten erover op Indymedia en riepen anderen op om aan dergelijke onderzoeken niet mee te werken.
Dit onderzoek verscheen oktober 2010 bij Nuansa, het Kennis- en Adviescentrum Polarisatie en Radicalisering van het ministerie van Veiligheid en Justitie, op de website. Bij IVA is het nergens te vinden.
Op blz. 18 wordt melding gemaakt van de poging om AAGU en WSD te benaderen en het feit dat hierover een artikel op Indymedia verscheen. “Bij dit bericht werd tevens de naam van de betrokken onderzoeker kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van deze berichtgeving is besloten om terughoudender te zijn bij het benaderen van organisaties.”

Interessant aan dit rapport is onder andere dat te lezen valt hoe succesvol de picket-lines en flyercampagne tegen de uitzendbureaus Adecco en Randstad – die bewakers leveren voor detentiecentra – zijn geweest. Uit het rapport blijkt dat hierdoor het Tempoteam-uitzendbureau besloten heeft geen bewakers meer te leveren .

In juni 2011, afgelopen zomer, bracht Nuansa de brochure ‘Asielgerelateerd extremisme’ uit. Deze brochure is vooral gemaakt voor bedrijven en lokale overheden, want ‘Actiebereidheid groeit. Maatregelen zijn nodig’.. Hoewel de brochure voor bedrijven is gemaakt, is deze ook voor activisten zeer nuttig!

Samenvattend voor alle rapporten en ‘wetenschappelijke’ onderzoeken, valt vooral de onwetendheid over activisme op. Een belangrijke reden hiervoor is dat mensen die strijden voor een wereld zonder grenzen inzien dat meewerken aan dergelijk onderzoek niets doet om deze strijd verder te brengen. Het omgekeerde is zelfs waar: het geeft de overheid meer mogelijkheden tot onderdrukken van onze strijd. Lees de rapporten vooral zelf en laat het duidelijk zijn: Meewerken met dergelijke onderzoeken is meewerken met het opsluiten en uitzetten van ‘vreemdelingen’!

Media

In de media verschenen sinds begin 2011 een aantal publicaties. Aanleiding lijkt vooral de nieuwe campagne van WSD tegen BAM te zijn. Bedrijven troffen intussen op advies van de AIVD reeds tal van voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat namen van medewerkers, onderaannemers, en van de architect van de nieuwe uitzetbajes op Schiphol bekend raken. De bouwplaats is zwaarbeveiligd. Op internet doen bedrijven in alle talen het zwijgen toe over hun betrokkenheid. Angstvallig verbergt men bloed aan de handen te hebben. Als de directeur van BAM niet zo dom was geweest om een interview aan Cobouw te geven, was zelfs de betrokkenheid van BAM niet bekend geraakt. Overigens slaagde een actiegroep er toch nog in wat informatie op te duikelen en publiceerde dit op Indymedia. Dit pdf bestand is overgenomen op de campagne website.

Eind januari veroorzaakte een artikel in De Pers, verschenen naar aanleiding van een lawaaidemonstratie bij het hoofdkantoor van BAM in Bunnik, weer wat rumoer. ‘Actie kan altijd harder’ kopte het.
De volgende dag werden vragen gesteld in de Tweede Kamer, want “er leefden zorgen”, zo vermeldde een artikel op Nu.nl “over bedreigingen en intimidaties van personeel van inrichtingen voor vreemdelingenbewaring.” Bij deze gelegenheid hoorden we voor eerst, uit de mond van Teeven, dat “een hoofdofficier van justitie de aanpak van deze bedreigingen sinds een paar maanden coördineert.”
Nog een dag later meldde de NOS: “Medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst IND worden steeds vaker thuis bedreigd en geïntimideerd. Bouwbedrijven zijn bang om mee te werken aan de bouw van detentiecentra voor asielzoekers.”

In het geluidsfragment van de NOS wordt gesteld dat “tientallen medewerkers van de IND” worden bedreigd. Leers wordt aan het woord gelaten: “Medewerkers voeren uit wat wij hier besluiten. (…) Die mensen kun je niet op die manier bejegenen. Dat is onacceptabel. Ik ga voor die mensen staan. Wat mij betreft, dan komen ze maar naar mij.”
Van Nieuwenhuizen, VVD, mag ook even wat zeggen: “Er zijn allerlei websites in de lucht waarin mensen met naam en toenaam genoemd worden en bedreigd worden. Zelfs een bouwbedrijf wat als een besmet bedrijf wordt verklaard.” Leers bevestigd dat bedrijven afhaken: “In het kader van het bouwen van nieuwe voorzieningen (hij bedoelt deportatiekampen); wij niet eens meer een keuze kunnen gaan maken tussen de architecten en de bouwers, omdat die anders bang zijn dat ze met activisme te maken gaan krijgen.”

Van Nieuwenhuizen krijgt het slotwoord: “Je kunt beter aan het begin proberen dit met wortel en tak uit te roeien.” Het item besluit met: “Bij het openbaar ministerie is om die reden een speciale officier van justitie is aangesteld om juist dit soort vormen van asielactivisme aan te pakken.”

Hoever de media gaan in het anders voorstellen van zaken, blijkt tenslotte uit een artikel op Radio Nederland Wereldomroep. Van de ludieke ontsmettingsactie door WSD (zie foto) op de stoep van BAM op 1 december 2010 weten zij dit te maken:
“In december drongen activisten in witte pakken en gewapend met sproeiers het BAM-bedrijfspand in Bunnik binnen om het ‘besmette’ bedrijf te ontsmetten.”

Op 30 juni 2011 verscheen een artikel in Metro: ‘Activisten plaag voor BAM’. Eens te meer blijkt: de naming en shaming campagnes hebben effect op bedrijven. Zelfs een groot concern als BAM blijft niet onaangetast. Het is dit effect dat zo wordt gevreesd door de politiek. Het is namelijk ongrijpbaar.

Bestrijding van ‘Ideologische misdaad’

Twee jaar na het uitbrengen van het rapport van de AIVD zien we dat de staat zich wapent tegen het mogelijke resultaat van acties en campagnes. Na twee jaar van onderzoeken en stemmingmakerij slaat justitie toe. Joke Kaviaar werd als eerste getroffen door een actie van de Dienst Nationale Recherche (DNR), om precies te zijn: de Unit Contra Terrorisme en Activisme (UCT en A), zo blijkt uit een bewijs van inbeslagname. Het is vanuit deze Unit dat men al in 2005 (sic!) is gekomen met de aanduiding ‘Ideologische misdaad’ voor alles wat activisten doen en wat naar hun inzicht buiten de wet valt. Zie ‘Ideologische recherche’ van buro Jansen en Janssen.

Volgens de AIVD is extremisme: “Personen en groepen gaan bewust over de grenzen van de wet en plegen (gewelddadige) illegale acties”. Dit betekent dat al wie de wet overtreedt in het kader van een actie al een extremist is volgens de AIVD. In het verlengde hiervan wordt met de aanklacht tegen Joke Kaviaar ‘Opruiing met terroristisch oogmerk’ (art. 131 lid 2 wetboek van strafrecht) het begrip ‘opruiing’ uitgebreid en het begrip ‘met terroristisch oogmerk’ geïntroduceerd bij het duiden van artikelen geschreven uit protest en als verzet tegen het ‘asielbeleid’. Het verruimen van begrippen, het voortdurend voeren van publiekscampagnes tegen ‘radicalisering’ als zijnde een gevaar voor de gehele samenleving, zijn de opmaat naar de totale controlestaat, met gedachtenpolitie en al!

Er worden zware middelen ingezet om het verzet de kop in te drukken. Wie denkt dat deze repressie beperkt zal blijven tot één persoon, zou zich wel eens flink kunnen blijken te vergissen. Alle rapporten, de politiek, de media, de AIVD, het OM, de DNR: het wijst erop dat men bezig is meer te doen dan alleen een enkeling vast te zetten voor wat teksten op internet. Ook de huiszoeking die heeft plaatsgevonden heeft er alle schijn van een regelrechte fishing expedition te zijn geweest. Weliswaar is het meeste in beslag genomen materiaal sinds eind oktober teruggeven (na 7 weken), maar Jokes computer (is bewijsmateriaal) en 4 USB sticks (‘versleuteld’ volgens de DNR, die de encryptie gaat proberen te ontcijferen) blijven in handen van de DNR. Er zijn foto’s gemaakt van een adresboek, en er was een agenda in beslag genomen. Dat dit allemaal niks te maken heeft met de aanklacht opruiing moge duidelijk zijn! De DNR houdt er duidelijk zijn eigen inlichtingendienst op na. Lees in dit verband ook ‘Politieke politie in Nederland’ van buro Jansen en Janssen.

Terrorisme?

3 oktober 2010 bracht de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTB) het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland weer eens uit. Hierin wordt de campagne tegen BAM genoemd:
“Asielrechtenactivisten en -extremisten richtten zich wederom op bouwbedrijf BAM. Dit bedrijf is sinds december 2010 doelwit vanwege de door het bedrijf uitgevoerde bouw van een nieuw justitieel complex op Schiphol. Hierbij worden extremistische methoden, zoals vernielingen, niet geschuwd.”

Conclusie?

Betekent al die repressie, al die aandacht, nu dat activisten het bijltje er maar beter bij neer kunnen gooien? Natuurlijk niet! Het betekent juist het tegenovergestelde, want wanneer de Staat reageert met repressie, dan heeft hij duidelijk iets te vrezen. Kennelijk gebeuren er dingen, die ‘met wortel en tak uitgeroeid’ moeten worden. Laat ons daarom vele boompjes planten, opdat het uitrukken van één daarvan die Staat niets helpen zal!

NB. In dit artikel is niet nader ingegaan op de overheidsacties tegen dierenrechten activisten. Volgens AIVD, DNR en NCTB, en volgens de ‘wetenschappers’ lijken de methodes van ‘asielextremisten’ op die van dierenrechtenactivisten. We gaan ervan uit dat genoegzaam bekend en al veelvuldig beschreven is hoe de diverse diensten onze kameraden dierenrechtenactivisten al jarenlang aanvallen, met meerdere arrestaties en vervolging en veroordelingen tot gevolg. Zie ook de artikelen van buro Jansen en Janssen waarheen in dit artikel wordt gelinkt.

Update: zie ook het artikel De Dienst Nationale Recherche en de Vervolging van Joke Kaviaar en de No-Borderbeweging, waar de vervolging van de dierenrechtenbeweging en de zogenaamde BPRC-zaak wordt vergeleken met de huidige vervolging van de migratie-beweging en Joke Kaviaar.