Astrid Essed: Nederlandse activiste Joke Kaviaar gearresteerd wegens “opruiing”

Oktober 2011, Uitpers 135 – Astrid Essed

“Vertrek [lees uitzetting asielzoeker uit Nederland; toevoeging Astrid Essed] ís mogelijk. Kijk naar het vermanende vingertje van de minister! Er is keuze genoeg tussen hongerdood, verdrinking, marteling en moord. Uit het zicht, uit onze gedachten. Niet meer de zorg van ons land waarin mensen maar ten prooi vallen aan huisjesmelkers, pooiers en mensensmokkelaars die dankzij de illegaliteit, door onze wetten bedacht, hun gang kunnen gaan. Niets meer van dat al. Onze wet is onze wil en boven alles moet daaraan juist het slachtoffer van die wet als dader worden veroordeeld en bestraft.”

JOKE KAVIAAR
NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD

SAMENVATTING:

Op dinsdagochtend 13 september werd Joke Kaviaar, activiste tegen het Nederlandse asielbeleid, door de Nationale Recherche gearresteerd op verdenking van ‘opruiing’.

Dit op grond van een aantal teksten op haar website, waarbij zij zou hebben opgeroepen tot “het onschadelijk maken van de ministerraad” en “gewelddadige actie tegen minister Leers [Immigratie en Asielbeleid”. [1] Na drie dagen werd zij weer vrijgelaten, maar een hernieuwde arrestatie dreigt. [2]

Niet alleen zijn deze aanklachten op zich bespottelijk, haar arrestatie en alle drukte daaromheen [3] leidt de aandacht af van diegenen, die WERKELIJK zouden moeten worden vervolgd, namelijk de Nederlandse Staat. Namelijk voor dood door schuld, vernederende en onmenselijke behandeling en discriminatie van vluchtelingen en asielzoekers.

En hoe zit dat met de veelgeprezen ‘vrijheid van meningsuiting’, die wel geldt voor notoire racisten als PVV leider Wilders, maar niet voor iemand, die zich sinds jaar en dag verzet tegen de rechteloze positie van vluchtelingen?

EEN OVERZICHT

BESCHULDIGINGEN:

De arrestatie had betrekking op vier teksten op haar website www.jokekaviaar.nl.

Aanklachten betreffen o.a. het oproepen tot “gewelddadige actie” tegen minister Leers [Asielzaken en Immigratie] en “het onschadelijk maken van de Ministerraad”.

Noch afgezien van het feit, dat wie de teksten goed leest ziet, dat zij niet in de letterlijke zin van GEWELD zijn bedoeld [4], getuigt het wel van GOTSPE, Joke Kaviaar hiervoor te vervolgen.

TERWIJL DIE ZOGENAAMDE OPROEP TOT GEWELD TEGEN LEERS IS GEDAAN NAAR AANLEIDING VAN DE ZELFVERBRANDING OP DE DAM VAN EEN IRAANSE ASIELZOEKER IN APRIL VAN DIT JAAR, UIT ANGST TE WORDEN UITGEZET NAAR IRAN, WAAR FOLTERING DREIGDE!

VOOR ZIJN DOOD IS DAN OOK DE NEDERLANDSE STAAT MEDEVERANTWOORDELIJK. [5]

Wie is hier dan gewelddadig, Joke Kaviaar, die het beleid aan de kaak stelt en aanklaagt, of de dader, de Nederlandse Staat? Trouwens, deze Iraanse asielzoeker is lang niet de enige, die zich vanwege angst op wat er volgde NA zijn uitzetting [foltering/oorlog/vervolging] van het leven heeft beroofd. [6]

DUTCH GOVERNMENT, SHAME ON YOU!

BEERPUT OPEN

ASIELBELEID VAN DE NEDERLANDSE STAAT

1 “Welkom” in Nederland

“Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.”

Artikel 14, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Het recht op asiel is een universeel recht, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere door Nederland ondertekende internationale Verdragen. Toch is de ontvangst van de doorsnee vluchteling in Nederland bepaald niet hartelijk te noemen

Bij voorbaat al worden mensen door de politiek, IND [7] en grote delen van de maatschappij met wantrouwen bekeken en ervan uitgegaan, dat zij onbetrouwbaar, crimineel of erger zijn.

Vaak wordt een vluchtelingenverhaal met grote scepsis bekeken, ook als men afkomstig is uit landen zoals Afghanistan, Irak, Somalië, etc, die vanwege [burger] oorlog uiterst gevaarlijk zijn. Wat wordt ondersteund door persberichten van Amnesty International en Human Rights Watch, en Ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. [8]

En dit gaat dan nog alleen over de mensen, die het RECHT hebben, asiel aan te vragen op grond van vervolging. Want mensen, die gedreven door extreme armoede naar Nederland komen om hier een beter bestaan op te bouwen, hebben sowieso geen asielrecht en worden betiteld als ‘economische vluchtelingen’. Sterker nog, als ‘gelukszoekers’. Alsof niet iedereen het recht heeft, op zoek te gaan naar een beter bestaan, wat trouwens ook een universeel erkend grondrecht is.

Nog los van het feit, dat vaak het Westen [met de plaatselijke regimes] vaak verantwoordelijk is voor de situatie van deze mensen, hetzij door politiek-militair ingrijpen [Afghanistan/Irak], hetzij door economische uitbuitingspolitiek.

2 Lijdensweg en procedures

Rechten en rechteloosheid

Eenmaal in Nederland aangekomen begint voor degenen, die asiel hebben aangevraagd een moeizame weg. Wanneer het asiel door de IND is afgewezen [en dat gebeurt in een groot aantal gevallen] kan men verder procederen, hoewel dat ook steeds moeilijker wordt gemaakt. [9] Wanneer er men is uitgeprocedeerd, verliest men alle gangbare basisrechten, die legaal in Nederland verblijvenden WEL hebben. Zoals recht op een dak boven je hoofd en eerste levensbehoeften. Recht op medische zorg is er wel, maar de vergoeding voor de arts ligt lager dan bij legalen en illegalen kunnen zich niet verzekeren. [10] Kortom, de Staat probeert deze mensen met de meest misdadige middelen [want zo noem ik de ontzegging van levensbehoeften], Nederland uit te krijgen.

Of deze uitgeprocedeerden ook daadwerkelijk terug KUNNEN naar het land van herkomst, daarmee wordt dan geen rekening meer gehouden. De enige mogelijkheid is dan nog, dat minister Leers gebruik maakt van zijn discretionnaire bevoegdheid [vergelijkbaar met gratie bij veroordeelden, al is er hier dan geen sprake van een strafbaar feit], maar gezien de hardheid van het beleid van minister Leers, kun je dat wel op je buik schrijven. De hele verantwoordelijkheid van terugkeer ligt nu bij de ‘vreemdeling’ zelf, ook al is de ambassade van het eigen land weigerachtig, een visum te verlenen, of kan zij dat niet, vanwege door oorlog heersende anarchie. Wie in zo’n situatie belandt, heeft dus geen enkel recht meer op de meest elementaire voorzieningen: Geen dak boven je hoofd, geen eerste levensbehoefte

3 Altijd tot uw dienst

Vreemdelingenbewaring

Waar uitgeprocedeerden WEL recht op hebben is te belanden in vreemdelingenbewaring [men is hier immers illegaal], waar een regime heerst, dat veel strenger is dan in de gemiddelde Nederlandse gevangenis. [11] EN men bovendien onschuldig vastzit, omdat er immers geen sprake is van een strafbaar feit. En alle beweringen ten spijt, belanden nog steeds ook kinderen in vreemdelingenbewaring. De vreemdelingenbewaring kan natuurlijk worden aangevochten, maar alleen op grond, dat de ‘vreemdeling’ niet binnen korte termijn uitzetbaar is. Maar ook al wordt de uitgeprocedeerde door de rechter in het gelijk gesteld, dan wordt hij weliswaar vrijgelaten, MAAR ZONDER RECHT OP EERSTE LEVENSBEHOEFTEN. En dan begint alle ellende natuurlijk opnieuw. Want er hoeft maar een ID controle te zijn, waarbij men tegen de lamp loopt

Bij een gewone burger is dat een boete, bij een uitgeprocedeerde back to the prison

4 In aanraking met Justitie

Enkele reis terug

‘Vreemdelingen’, die WEL met de strafrechter in aanraking komen, worden zonder pardon [soms na de straf te hebben uitgezeten] het land uitgezet. Daarvoor hoeft geen sprake te zijn van een ernstig misdrijf. Eén overtreding is al voldoende. Men is hier immers illegaal.

Dus niet rechtmatig?

Of de uitzetting voor de vreemdeling veilig is of niet, speelt dan geen enkele rol meer. Terwijl Nederland volgens de Verdragen toch verplicht is, niet tot uitzetting over te gaan, als vervolging of foltering dreigt. [12] Maar deze verplichting lapt de Nederlandse Staat regelmatig aan zijn laars. [13] Dit heeft een aantal keren de dood ten gevolge gehad. [14]

In dat geval is Nederland medeverantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer.

EN DAAROM BESCHULDIG IK DE NEDERLANDSE STAAT VAN MEDEPLICHTIGHEID AAN DOODSLAG EN FOLTERING

JOKE KAVIAAR’S STRIJD

Het is tegen al deze misstanden, dat Joke Kaviaar al een aantal jaren ageert. Zij heeft de moed, de hypocrisie en de misdadigheid van de Nederlandse Staat te ontmaskeren. Dat dit in confronterende taal gebeurt, is logisch. Is immers het Overheidsbeleid niet confronterend en gewelddadig? Om maar 11 mensen te noemen, die levend zijn verbrand vanwege de brandgevaarlijkheid van de cellen [Schipholbrand].

Al die getraumatiseerde asielzoekers, die jarenlang in procedure zijn. Die zonder strafbaar feit in een zwaar vreemdelingendetentieregime verblijven. Die omkomen bij een brand in een brandgevaarlijk detentiecentrum [Schipholbrand]. Die tot zelfmoord worden gedreven uit angst voor wat hen bij terugkeer te wachten staat. Die uitgezet worden naar oorlogsgebieden of folterkamers. Kinderen, die getraumatiseerd zijn. Er zijn geen woorden voor om daarover verontwaardiging uit te drukken!

Trouwens, hoe zit het met die veelgeroemde vrijheid van meningsuiting?

VRIJHEID VAN MENINGSUITING VOOR WIE?

JOKE KAVIAAR VERSUS WILDERS

METEN MET TWEE MATEN

Sinds 11 september 2001 wordt in dit land de vrijheid van meningsuiting als grondrecht steeds meer naar voren geschoven. Opvallend is echter, dat dit vooral populistische politici en columnisten betreft. Zodra er sprake is van acties ter linker zijde of zogenaamde ‘moslimfundamentalistische kringen’ wordt er ineens gesproken van ‘een bedreiging voor de Nationale Veiligheid’, ‘extremisme’, ‘terrorisme’.

Een voorbeeld is het Hofstadproces, waar louter op grond van “het in bezit hebben en verspreiding van extreme geschriften”, die misschien in de toekomst nog weleens gevaarlijk zouden kunnen zijn, gevangenisstraffen werden uitgedeeld. [15]

Populistische en extreem-rechtse politici echter mochten en mogen hun gang gaan. Een duidelijk voorbeeld is de extreem-rechtse PVV leider Wilders. [16] Sinds jaar en dag laat hij zich discriminerend uit over de Islam en moslims, doet racistische uitspraken over “niet-westerse” allochtonen en verkondigt zijn superioriteitswaan, door de Westerse cultuur boven andere culturen te stellen. [17] Als er iemand een gevaar is en een bedreiging voor de Nationale Veiligheid, is hij het wel. Doch wie schetst onze verbazing in het land, waar toch op papier recht voor een recht voor allen is? Wilders wordt niet door de Nationale Recherche gearresteerd, zijn huis doorzocht en door een OM van opruiing met een terroristisch oogmerk beschuldigd.

Iedere poging tot vervolging strandt zelfs vanwege een weigerachtig OM, dat uiteindelijk door het Gerechtshof moet worden GEDWONGEN tot vervolging over te gaan EN vervolgens de twee rechtszaken Wilders vrolijk saboteert door om vrijspraak op alle gronden te vragen. Een eis, waarin de rechtbank meegaat ondanks constatering, dat een aantal teksten van Wilders “de grens van het toelaatbare” hebben overschreden en opruiend zijn. Maar dat wordt toegestaan “in de context van het maatschappelijke debat” en leidde in de rechtszaak Wilders tot vrijspraak. [18] Wel, dat zou dan ook moeten gelden in het geval van Joke Kaviaar. Gelijke monnikken gelijke kappen is immers een spreekwoord in dit land.

Een grapjas heeft recentelijk opgemerkt, dat de advocaat van Joke eigenlijk Wilders als getuige zou moeten oproepen, mocht het tot een rechtszaak komen. Ook verwacht ik dan vrijspraak van Joke, ook wanneer ‘opruiing’ bewezen wordt ‘in de context van het maatschappelijke debat’. Het debat over asiel en migratie is juist in deze tijd zeer actueel.

Maar nu alle gekheid op een stokje:

Duidelijk wordt er gemeten met twee maten

Notore racisten als Wilders komen weg met racisme, haatzaaierij en WERKELIJKE opruiing

Iemand als Joke Kaviaar, die zich inzet voor de elementaire rechten van diegenen, die zijn gevlucht voor honger en vervolging, worden vervolgd, gecriminaliseerd, als extremist afgeschilderd. Vrijheid van meningsuiting is dus blijkbaar alleen voor racisten en populisten.

CRIMINALISERING AAGU

In het kielzog van de arrestatie van Joke Kaviaar criminaliseert het digitale NOS nieuws in een tendentieus bericht verzetsgroep tegen het asielbeleid AAGU. [19] AAGU zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘brandstichting’ in het uitzetcentrum van Rotterdam Airport [Zestienhoven]. Evenals de bewering, dat ‘de groep’ [AAGU dus] steeds gewelddadiger zou worden, volkomen uit de lucht gegrepen. AAGU is een anti asielbeleid actiegroep, die zich slechts van vreedzame middelen bedient. [20]

Maar dergelijke criminaliseringstactieken zijn bekend. Schilder een groep, organisatie of een aantal individuen af als extremistisch en vrijwel niemand verdiept zich nog in de al dan niet gerechtvaardigde motieven achter de zaak. Politieke doodverklaring, zo zou je het kunnen noemen.

EPILOOG

Joke Kaviaar zet niet aan tot geweld of opruiing. Wat zij wel doet is de beerput opentrekken van het inhumane asielbeleid en er op haar website over schrijven, hoe mensen, die hiernaartoe zijn gevlucht in de hoop te worden gevrijwaard van honger en vervolging, systematisch rechteloos worden gemaakt, een vaak mensonwaardige behandeling ondergaan [vooral in vreemdelingenbewaring], getraumatiseerd raken en soms door zelfmoord gedreven vanwege hun uitzichtloze situatie. En vaak worden uitgezet naar oorlog, honger en vervolging. Politiek en media zwijgen maar al te vaak hierover. Men wil het niet weten. Voor die ontmaskering en haar moed verdient Joke waardering. Geen vervolging. Het is de Nederlandse Staat, die in het beklaagdenbankje hoort, niet degenen, die protesteren.

Ik eindig met een citaat van Joke Kaviaar uit ‘Dit is de Zaanse Schande’

Zie www.jokekaviaar.nl

Zie ook mirrors website Joke Kaviaar:

http://www.artikel-140.nl/

http://kaviaar.puscii.nl/www.jokekaviaar.nl/index.html

Het gaat over de Zaanse Bajesboten, waar mensen worden gedetineerd wiens enige misdaad is, dat zij ‘vreemdelingen’ zijn.

“Vráág niet om de vrijheid, néém de vrijheid! Wat kunnen we doen? Die hekken moeten om en dat Nato draad moet weg. Die muren moeten plat en de tralies moeten door! Is het niet vandaag, dan is het morgen, of overmorgen. Want vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is, en dus is onze vrijheid van weinig waarde als ze niet de inzet is van strijd.

Genoeg gepraat! Doe wat nodig is!”

EINDE CITAAT JOKE KAVIAAR

GEEN MENS IS ILLEGAAL!

(Uitpersnr. 135, 13dejg., oktober 2011)

Voetnoten:

[1] OM

NATIONALE RECHERCHE HOUDT ACTIVISTE AAN VOOR OPRUIING

16 SEPTEMBER 2011

http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/%40157102/nationale-recherche/

NOS

RECHERCHE ARRESTEERT ACTIVISTE VOOR OPRUIING

16 SEPTEMBER 2011

http://nos.nl/artikel/273366-recherche-arresteert-activiste-voor-opruiing.html

INDYMEDIA.NL

ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD

http://www.indymedia.nl/nl/2011/09/78353.shtml

PETER STORM

JOKE KAVIAAR VERVOLGD WEGENS VRIJE MENINGSUITING/WIE ZWIJGT STEMT TOE

17 SEPTEMBER 2011

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/09/17/joke-kaviaar-vervolgd-wegens-meningsuiting-wie-zwijgt-stemt-toe/

VIER TEKSTEN, WAARVOOR JOKE KAVIAAR WORDT VERVOLGD ”WEGENS OPRUIING”

RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET

http://www.jokekaviaar.nl/RARA.html

LEERS, HET VUUR EN DE DOOD

http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#leers_dood_vuur

NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD

http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd

WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND

http://www.jokekaviaar.nl/opstand.html

Zie ook mirrors website Joke Kaviaar

http://kaviaar.puscii.nl/www.jokekaviaar.nl/index.html

http://madura.squat.net/

[2] OM WIL JOKE KAVIAAR OPNIEUW ARRESTEREN

http://www.indymedia.nl/nl/2011/09/78534.shtml

[3] ELSEVIER

ARRESTATIE LINKSE ACTIVISTE VANWEGE OPRUIING TEGEN LEERS

16 SEPTEMBER 2011

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/316799/Arrestatie-linkse-activiste-vanwege-opruiing-tegen-Leers.htm

[4] “Dan komen ze maar naar mij toe!” zei hij. [Minister Leers/Toevoeging Astrid Essed] Goed plan voor de verandering. Het wordt tijd dat we die uitnodiging aannemen, maar dan niet om te praten. Er valt namelijk niet te praten over de manier waarop mensen moeten worden gechanteerd, gecontroleerd, geïntimideerd, opgesloten en gedeporteerd. Er valt niet te praten met mensen die wetten en regels maken om marteling en moord de schijn van legitimiteit te geven, om hen te helpen de maskers op te houden. Wie gaat er mee op visite bij Leers?”

JOKE KAVIAAR

LEERS, HET VUUR EN DE DOOD

APRIL 2011

http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#leers_dood_vuur

Uit de samenhang van de tekst wordt duidelijk, dat het “onschadelijk maken van gans de ministerraad” in overdrachtelijke zin moet worden gezien

Bron:

JOKE KAVIAAR

HARD LEERS/NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD

http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd

[5] ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekerned_overheid_medeverantwoordelijk_voor_zijn_dood

[6] VRIJHEID VAN BEWEGING

DOOD DOOR BELEID

DOOR UITSLUITING, VERVOLGING, OPSLUITING, UITZETTING

VERDWENEN OF DOOD……MAAR NIET VERGETEN

LIJST VAN SLACHTOFFERS

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_beleid/lijst_slachtoffers.html

[7] IND

IMMIGRATIE EN NATURALISATIEDIENST

Instantie, die asielaanvragen in behandeling neemt

http://www.immigratiedienst.nl/

KRITIEK VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OP DE IND

15 JUNI 2010

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2010/schengen-informatie-systeem-is-zwarte-lijst-met

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL

HARRY WESTERINK

ZIEK VAN DE IND

NAJAAR 2004

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11048f67.htm

[8] HUMAN RIGHTS WATCH

DO NOT DEPORT SOMALIS

22 JULI 2010

http://www.hrw.org/news/2010/07/22/netherlands-do-not-deport-somalis

[9] RIJKSOVERHEID

VERLAGING VERGOEDING ADVOCATEN VREEMDELINGENBEWARING

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gesubsidieerde-rechtsbijstand/wijziging-voor-advocatuur/bereik-vreemdelingenbewaring

‘Neem nu eens het ‘vreemdelingenbeleid’. Minder vergoeding voor advocaten die bezwaarprocedures voeren tegen de bewaring: gevolg is dat minder vaak bezwaar wordt aangetekend.’

JOKE KAVIAAR

RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET

www.jokekaviaar.nl

[10] JOHANNES WIERSTICHTING

HUISARTSENZORG AAN ILLEGALE, ONVERZEKERDE PATIENTEN UIT EU LANDEN

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor de bevordering van mensenrechten in de gezondheidszorg. Het centrale aandachtspunt is de specifieke verantwoordelijkheid van alle gezondheidswerkers voor de mensenrechten. De Stichting is onderdeel van een Internationaal netwerk.

Veel gestelde vragen: voor antwoord klik op Huisartsenzorg aan illegale, onverzekerde patiënten uit niet-EU landen.

http://www.johannes-wier.nl/

[11] AMNESTY INTERNATIONAL

VREEMDELINGENBEWARING IN NEDERLAND OP GESPANNEN VOET MET INTERNATIONALE NORMEN

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/vreemdelingenbewaring-in-nederland-op-gespannen-voet-met-internationale-normen

DOORBRAAK

KRITISCH RAPPORT VAN AMNESTY TORNT NIET AAN DE FUNDAMENTEN VAN HET SYSTEEM VAN ILLEGALENBAJESSEN

10 NOVEMBER 2010

http://www.doorbraak.eu/?p=3652

[12] DE VERPLICHTING VAN DE NEDERLANDSE STAAT NIET UIT TE ZETTEN, WANNEER HETZIJ VERVOLGING, HETZIJ FOLTERING DREIGT

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

ARTIKEL 33, ;LID 1, VLUCHTELINGENVERDRAG

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm

“No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.”

ARTIKEL 3, LID 1, ANTIFOLTERVERDRAG

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

[13] DE VOLKSKRANT

AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR DE TALIBAN VERMOORD

23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml

DOORBRAAK

‘ZORGVULDIGE’ PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE EN DOOD VAN AFGHAANSE VLUCHTELING

23 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=4707

[14] DE VOLKSKRANT

AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR DE TALIBAN VERMOORD

23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml

DOORBRAAK

‘ZORGVULDIGE’ PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE EN DOOD VAN AFGHAANSE VLUCHTELING

23 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=4707

[15] UITPERS.BE www.uitpers.be

HOFSTADPROCESSEN/RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN

ASTRID ESSED

JUNI 2006

[16] NOS

ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS

10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[17] UITPERS.BE

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

APRIL 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[18] EKUDOS

WILDERS VRIJGESPROKEN OP ALLE PUNTEN/RECHTBANK GEEFT VRIJBRIEF VOOR DISCRIMINATIE

http://www.ekudos.nl/artikel/309085/vrijspraak_wildersrechtbank_geeft_vrijbrief_voor_discriminatie

[19] AAGU

http://www.aagu.nl/

[20] De vrouw is een van de drijvende krachten achter de linkse activistische protestbeweging tegen het opsluiten en uitzetten van illegalen. De groep was onder andere betrokken bij brandstichting in het uitzetcentrum op Rotterdam Airport en bij protesten tegen de opsluiting en uitzetting van asielzoekers in Kamp Zeist. De AIVD waarschuwt er al jaren voor dat deze groepering steeds gewelddadiger wordt.”

NOS

RECHERCHE ARRESTEERT ACTIVISTE VOOR OPRUIING

16 SEPTEMBER 2011

http://nos.nl/artikel/273366-recherche-arresteert-activiste-voor-opruiing.html

One thought on “Astrid Essed: Nederlandse activiste Joke Kaviaar gearresteerd wegens “opruiing”

  1. Pingback: Bij het aftreden van Koningin Beatrix/Kritiek en waardering | Astrid Essed

Comments are closed.